ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BEFORDRAN TILL SJÖSS AV PASSAGERARE OCH DERAS RESGODS

gällande från 1 februari 2019 till dess att förändringar införs


Definitioner

1.1.    I detta dokument har följande begrepp den innebörd som anges nedan:
1.1.1.    Villkor – denna version av Allmänna villkor för befordran till sjöss av passagerare och deras resgods.
1.1.2.    Avtal – ett avtal för tillhandahållandet av Tjänsten, vilket ingåtts mellan Transportören och Passageraren, direkt eller genom auktoriserade ombud eller genom andra vederbörligen bemyndigade företrädare som verkar för och på uppdrag av den berörda avtalsparten; Villkoren är en integrerad del av Avtalet.
1.1.3.    Biljett – ett med namn försett dokument som bekräftar fullgörandet av Avtalet för en enskild Passagerare.
1.1.4.    Transportören – UNITY LINE LIMITED eller EUROAFRICA SHIPPING LINES CYPRUS LIMITED enligt vad som avtalats, eller deras juridiska efterträdare, även om de inte är ägare till Fartyget.
1.1.5.    Passagerare – en person som använder Tjänsten enligt Avtalet.
1.1.6.    Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet – en Passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet enligt Förordning (EU) nr 1177/2010.
1.1.7.    Resgods – varje föremål som inte är Last (inklusive ett fordon), i en Passagerares ägo eller förvar, eller som förfogas över eller disponeras av Passageraren.
1.1.8.    Hyttresgods – Resgods vilket befinner sig i den hytt som disponeras av Passageraren eller vilket i övrigt är i Passagerarens ägo eller förvar, eller under hens beskydd eller kontroll.
1.1.9.    Nödvändig medicinsk utrustning – medicinsk utrustning samt utrustning som möjliggör rörelse för en Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.
1.1.10.   Ledarhund – en behörigen tränad, speciellt avsedd och vaccinerad hund som är nödvändig för en Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, och vars träning och aktuella vaccinationsstatus bekräftas med relevanta intyg.
1.1.11.   Last – varje föremål som innehas eller disponeras av en Passagerare, såväl som föremål placerade i Fartygets lastutrymme och föremål med kommersiellt, transportrelaterat, industriellt, eller byggrelaterat ändamål, inklusive sådant som transporteras inuti ett fordon eller är placerat på Fordonet samt bussar och liknande fordon som används för att tillhandahålla tjänster inom gruppresetransport. Last ska även anses omfatta ett fordon, om minst ett av följande gäller på dagen för Befordran: i) gods eller andra föremål som transporteras i Fordonet kan inte skiljas från Fordonet under tidsrymden för Befordran på ett permanent och säkert sätt, eller ii) Fordonet är inte tillåtet för trafik eller har inte alla dokument som krävs för trafik på de vägar som berörs av det tillstånd där Befordran påbörjas eller avslutas, eller iii) Fordonet är skadat, ofullständigt eller ej funktionsdugligt i så måtto att det inte kan förflyttas med hjälp av eget drivsystem, eller iv) Fordonet har ingen förare eller Fordonets förare har inte giltig Biljett för samma Befordran som Fordonet.
1.1.12.   Värdeföremål – alla värdefulla artiklar eller dokument, inklusive men inte begränsat till: betalningsmedel eller betalningsinstrument, kreditkort, ädla metaller, ädelmetalltackor, mynt, numismatik, halvädel- eller ädelstenar, smycken eller andra produkter innehållande ädelmetaller eller halvädel- eller ädelstenar, antikviteter, målningar, konstverk, värdepapper eller andra föremål av betydande värde för Passageraren.
1.1.13.    Fordon – funktionsduglig och tillåten för trafik, med en maximal höjd av 3,6 m, maximal längd av 10 m, och maximal totalvikt av 3,5 ton, eller en hopkopplad kombination sådana mekaniska fordon med en maximal längd av 12 m. I höjden av ett fordon (en fordonskombination) ingår takreling eller andra anordningar eller strukturer monterade på Fordonet (fordonskombinationen), koffertar och andra föremål placerade på Fordonet (fordonskombinationen).
1.1.14.    Befordran – en Tjänst som tillhandahålls av Transportören enligt Avtalet.
1.1.15.    Tjänst – att befordra personer och deras resgods till sjöss, vilket tillhandahålls av Transportören medelst Fartyg enligt Avtalet.
1.1.16.    Avgift – beroende på sammanhanget, ett pris för Befordran eller för Tjänsten.
1.1.17.    Tidtabell – gällande tidtabell, meddelad av Transportören för påbörjan och fullgörande av Tjänster på alla linjer som trafikeras av Transportören medelst Fartygen.
1.1.18.    Prislista – gällande lista över Avgifter och andra pålagor som meddelas av Transportören och som avser Tjänster som tillhandahålls vid specifika klockslag på alla linjer som trafikeras av Transportören medelst Fartygen.
1.1.19.    Beräkningsenheter – särskilda dragningsrätter fastställda av Internationella valutafonden.
1.1.20.    Fartyg – varje fartyg som för närvarande eller i framtiden handhas av Transportören för att tillhandahålla Tjänster; oavsett rättslig grund för Transportörens förfogande över Fartyget.
1.1.21.    Force Majeure – varje yttre händelser bortom Transportörens kontroll, omöjlig att förhindra eller vars effekter inte skulle ha kunnat undvikas även om rimliga åtgärder vidtagits för att förhindra sådana effekter, såväl som varje: störning av allmän ordning som begränsar eller förhindrar Transportörens korrekta fullgörande av Avtalet, inklusive: krig, upplopp, blockader, strejker och negativa väderförhållanden vilka enligt Transportörens förmenande kan utgöra ett hot mot Passagerarnas eller Fartygens säkerhet, eller tekniska fartygshaverier utöver sådana som uppkommer till följd av kollision eller grundstötning.
1.1.22.    Förordning (EG) nr 392/2009 – Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss.
1.1.23.    Förordning (EU) nr 1177/2010 – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004.
1.1.24.    Atenkonventionen – Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods 1974 (Aten, 13 december 1974), med ändringar.
1.1.25.    Straffavgifter – alla avgifter som påförs en Passagerare av Transportören och som nämns i avsnitt 12.14–12.16 i Villkoren.
1.1.26.    GDPR – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på bearbetning av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.


Allmänna bestämmelser

2.1.    Om inte annat uttryckligen anges i Avtalet utgör Villkoren en integrerad del av alla Avtal som ingås under Villkorens giltighet.
2.2.    Villkoren anger särskilt:
2.2.1.    de rättigheter och skyldigheter som gäller parterna i Avtalet, vars ingående bevisas av Biljetten,
2.2.2.    innehållet i andra rättsliga förhållanden mellan Transportören och Passageraren med avseende på Befordran,
2.2.3.    de rättigheter och skyldigheter som gäller personer som använder Tjänsten utan giltig Biljett.
2.3.    Rätten att ingå och fullgöra Avtalet och Villkoren återfinns i Republiken Polens lagar samt konventioner och andra internationella bestämmelser som är rättsligt bindande för Avtalet, Befordran eller Tjänsten, i synnerhet: Förordning (EG) nr 392/2009, Förordning (EU) nr 1177/2010 och Atenkonventionen.
2.4.    Sammanfattningar av bestämmelserna i Förordning (EG) nr 392/2009 och Förordning (EU) nr 1177/2010 utgör bilagor till Villkoren.
2.5.    Med förbehåll för bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, samt bestämmelserna i Atenkonventionen eller andra tvingande lagbestämmelser, ska, i den mån som talan väcks vid domstol på Republiken Polens territorium, samtliga tvister som rör Avtalets ingående eller fullgörande, Villkoren, Befordran eller Tjänsten avgöras i första instans endast av behörig domstol i Szczecin (Polen).
2.6.    Villkoren har upprättats på polska. Alla andra språkversioner av Villkoren är endast översättningar av Villkoren, så vid diskrepans mellan de olika språkversionerna av Villkoren har den polska språkversionen företräde.
2.7.    Om någon av bestämmelserna i Avtalet eller Villkoren visar sig strida mot gällande lag eller vara omöjlig att tillämpa på grund av denna rätt, ska en relevant bestämmelse i gällande lag gälla i stället för sådan bestämmelse, med beaktande av tolkningen av hela Avtalet och Villkoren samt deras beskaffenhet och typ av reglerade relationer enligt Avtalet och Villkoren – på det sätt som ligger närmast den ogiltigförklarade bestämmelsen ska den reglera den fråga som den ogiltigförklarade bestämmelsen i Avtalet eller Villkoren avser.
2.8.    Om, vid fullgörandet av Avtalet, något av de begrepp som definierats i avsnitt 1.1 används i ett annat numerus eller species (singular eller plural, bestämd eller obestämd form) än i Villkoren, ska dessa begrepp anses täcka både singular och plural samt både bestämd och obestämd form, oavsett hur begreppet används i Villkoren.


Avtal och Befordran

3.1.    Genom att ingå Avtalet åtar sig Transportören att tillhandahålla Tjänsten enligt vad som anges på Biljetten och i dessa Villkor, eller andra bestämmelser som utfärdats av Transportören och som gäller Tjänsten.
3.2.    En person som bokar eller köper en biljett är skyldig att informera Transportören om det finns Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet bland de personer för vilka bokningen görs, och i synnerhet att informera Transportören om alla speciella behov hos Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet med avseende på logi, sittplatser, nödvändiga tjänster, behov av att använda eventuell Nödvändig medicinsk utrustning ombord på Fartyget, och om dennas typ och storlek, eller avsikten att använda en Ledarhund under Befordran.
3.3.    Informationen i avsnitt 3.2 ska lämnas till Transportören senast 48 timmar innan det förväntade stödet ska börja tillhandahållas till Personerna med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Underlåtenhet att uppfylla denna tidsfrist kan göra att eventuellt stöd från Transportören uteblir, även om Transportören kommer att göra varje rimlig ansträngning för att tillhandahålla sådant stöd.
3.4.    Om det finns Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet bland de personer för vilka bokningen görs, måste den som gör bokningen lämna sanningsenliga och fullständiga svar på alla frågor rörande Personerna med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, när dessa frågor ställs av den person som tar emot bokningen, i synnerhet med avseende på typen av funktionshinder eller nedsatt rörlighet samt det stöd som förväntas från Transportören.
3.5.    Transportören har rätt att erbjuda den Befordran som anges i Tidtabellen med ett annat Fartyg än vad som anges för Befordran i Tidtabellen eller på Biljetten.
3.6.    Avgifternas belopp fastställs i Prislistan, varvid, för varje Befordran, aktuell version av Prislistan tillämpas för datumet för bokningen eller inköpet av Biljetten. Utöver de Avgifter som anges i Prislistan har Transportören rätt att införa ytterligare avgifter motsvarande de drifts- och serviceavgifter som uppkommer för Transportören.
3.7.    Transportören förbehåller sig rätten att ändra Prislistan eller Tidtabellen utan tidigare avisering. Emellertid är Transportören ansvarig för inställd eller fördröjd avgång eller ankomst enligt Förordning (EU) 1177/2010.
3.8.    Avtalet ingås när Biljetten utfärdas till Passageraren.
3.9.    Biljetten är det enda beviset på att Avtalet ingåtts. Passagerare som inte har giltig Biljett får inte komma ombord på Fartyget eller placera Resgods på Fartyget.
3.10.    Genom att ingå Avtalet eller köpa en Biljett intygar Passageraren att hen känner till: Villkoren, villkoren för icke-diskriminerande tillträde till färjor för Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet och deras medföljande personer såsom meddelats av Transportören; kvalitetsnormer för stöd till Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet såsom meddelats av Transportören, samt andra transportbestämmelser – och att hen till fullo accepterar och åtar sig att rätta sig efter dessa.
Relevanta bestämmelser i dessa Villkor gäller varje person som använder Tjänsterna utan antingen Biljett utfärdad i enlighet med personens personuppgifter eller ombordstigningskort. För att Villkoren ska kunna tillämpas och Tjänsten tillhandahållas antas att en person som använder Tjänsten utan antingen giltig Biljett utfärdad i enlighet med personens personuppgifter eller ombordstigningskort, som ansluter sig till Tjänsten utan antingen giltig Biljett utfärdad i enlighet med personens personuppgifter eller ombordstigningskort, men senast då Befordran påbörjas, har läst dessa Villkor och andra bestämmelser avseende Befordran och accepterar dem.
3.11.    Passageraren får inte utan Transportörens samtycke överföra Biljetten eller andra rättigheter och skulder enligt Avtal till tredje part.
3.12.    Transportören kan helt eller delvis lägga ut fullgörandet av Avtalet på tredje part.
3.13.    Passageraren är skyldig att underrätta Transportören omedelbart, med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet, om avvikelse rörande att Transportören ej på korrekt sätt fullgjort Avtalet.
3.14.    Transportören är inte ansvarig för bristande efterlevnad till följd av uteblivet eller bristfälligt fullgörande av Avtalet i följande fall:
3.14.1.    skulden för bristande efterlevnad bärs av Passageraren eller den person för vilken Passageraren är ansvarig,
3.14.2.    skulden för bristande efterlevnad bärs av en tredje part, ej förknippad med Befordran, och den bristande efterlevnaden hade inte kunnat förutsägas eller undvikas,
3.14.3.    den bristande efterlevnaden orsakades av oundvikliga och extraordinära omständigheter, inklusive Force Majeure. .
3.15.    Transportören, om Avtalet inte följs eller fullgörs bristfälligt, alltid ansvarig endast upp till  Avgifterna och enbart för den faktiska skada (damnum emergens) som orsakats genom Transportörens åtgärd eller underlåtenhet i strid med Avtalet, såvida inte Biljetten, Villkoren eller gällande lagar föreskriver något annat.
3.16.    Om specialbestämmelser begränsar omfattningen av eller de omständigheter som styr ersättningen, eller om ersättning betalas av tredje part som Transportören använder vid fullgörandet av Avtalet, gäller samma begränsningar för Transportören.
3.17.    Transportören kan vägra tillhandahålla Tjänsten till en person som inte har giltig Biljett eller giltigt ombordstigningskort eller giltigt identitetsdokument som bekräftar medborgarskap (i synnerhet identitetskort eller pass) samt till en person vars fullständiga namn inte framgår av Biljetten eller ombordstigningskortet som Passagerare.
3.18.    Villkoren gäller på samma sätt förare och eller personer som medföljer den Last som befordras enligt ett avtal om sjötransport av last; emellertid ska Transportören mot sådana personer alltid använda den maximala begränsning av sitt ansvar som medges i gällande lag (oavsett om det uttryckligen har framgått av villkor eller ett avtal) och ska bevilja sådana personer endast sådana rättigheter och privilegier som krävs i gällande lag (oavsett om sådan rätt eller sådant privilegium har beviljats uttryckligen i villkor eller avtal). Transportörens skyldigheter gentemot de personer som anges i föregående mening är begränsade till endast de skyldigheter som krävs i gällande lag (oavsett om en sådan skyldighet har förskrivits i några villkor eller något avtal).


Biljett

4.1.    En Biljett ska utfärdas till en Passagerare endast efter uppvisande av giltigt identitetsdokument som bekräftar medborgarskap (inklusive men inte begränsat till ett identitetskort eller pass) och betalning av en Avgift. En Passagerare ska tilldelas ett ombordstigningskort tillsammans med Biljetten, vilket gör Passageraren behörig att komma ombord på Fartyget och använda andra Tjänster som specificeras på Biljetten eller ombordstigningskortet.
4.2.    Passageraren är skyldig att bevara Biljetten och ombordstigningskortet under hela Befordran, tills hen lämnar Fartyget.
4.3.    Passageraren ska omedelbart kontrollera Biljetten och ombordstigningskortet och ska underrätta Transportören om eventuella uppmärksammade fel.
4.4.    Passageraren kan frånträda Avtalet senast 24 timmar före dagen för Fartygets avgång enligt Tidtabellen genom att återlämna Biljetten, efter Transportörens avdrag för Avgiften för frånträdande från Avtalet, uppgående till 50 % av Avgiften. Om Passageraren frånträder Avtalet mindre än 24 timmar före dagen för Fartygets avgång enligt Tidtabellen, kommer Transportören att dra av Avgiften för frånträdande från Avtalet, uppgående till 100 % av Avgiften.
4.5.    Om Passageraren köper en Biljett för en Avgift som understiger det pris som anges i den version som gäller på dagen för Passagerarens frånträdande från Avtalet och den berörda Tjänsten, har Transportören rätt att ta ut en tilläggsavgift av Passageraren, uppgående till skillnaden mellan den Avgift som Passageraren faktiskt betalade för Biljetten och Avgiften enligt Prislistan.
4.6.    Om det uppdagas att en person som använder Tjänsten inte har någon giltig Biljett utfärdad i enlighet med den personens personuppgifter eller något ombordstigningskort, är en sådan person skyldig att betala dubbel Avgift för Tjänsten hen använder, baserad på aktuell version av den Prislista som gäller under fullgörandet av Tjänsten, samt att ersätta alla andra kostnader för Transportören till följd av en sådan händelse eller behovet av att utarbeta relevanta dokument, inklusive kostnader som uppkommer till följd av en sådan persons användning av Tjänsten, eller kostnader som uppkommer till följd av behovet att avvisa denna person från Fartyget.
4.7.    Biljetten, tillsammans med andra dokument som anges i Villkoren eller som krävs enligt lag, ger Passageraren rätt att använda Tjänsten, dock endast på den rutt och med det Fartyg som anges på Biljetten, såvida inte annat uttryckligen framgår av Avtalet.
4.8.    Biljettens giltighet upphör efter att den giltighetsperiod som anges på Biljetten löpt ut, eller, om Biljetten inte används, på det avgångsdatum för Fartyget som anges i Tidtabellen.
4.9.    Biljetten är i form av ett tryckt eller utskrivet dokument. Varje handskrivet, överskrivet eller på annat sätt förändrat eller kompletterat innehåll på Biljetten, eller raderingar, saknar giltighet, såvida det inte gjorts av Transportören eller behöriga ombud för Transportören.


Hytter

5.1.    Antalet personer som vistas i en hytt på Fartyget måste motsvara antalet personer som anges av Transportören för hytten. Endast de personer för vilka hytten har bokats får vistas i hytten.
5.2.    Vad gäller hytter för flera personer ska Passagerarna i första hand tilldelas könsseparerade hytter. Platser i hytter tilldelas slumpmässigt. En Passagerare har inte rätt att välja plats i en hytt.
5.3.    Passagerare som reser med barn under 13 års ålder och som bokar en hytt är skyldiga att boka hela hytten för sig själva.
5.4.    Passagerare under 16 år som reser ensamma (utan vårdnadshavare) ska boka en hytt enbart för sig själva av säkerhetsskäl.
5.5.    Passagerarna ska lämna hytterna 30 minuter före Fartygets planerade ankomst till destinationshamnen. Under den tid som anges i föregående mening har Fartygets besättning rätt att gå in i hytten för att rengöra eller utföra service och underhåll på anordningarna i hytten. Passagerarna ska innan de lämnar hytten noggrant kontrollera om det finns kvarlämnade föremål i hytten. Transportören ansvarar inte för några föremål som lämnats av Passagerare i hytter eller på Fartyget.
5.6.    Passagerarna är skyldiga att återlämna hyttnycklarna till receptionen på Fartyget senast 30 minuter före Fartygets planerade ankomst till destinationshamnen.
5.7.    Om ett datum för Befordran ändras, förlorar Passageraren rätten till en hyttplats, även om Passageraren har bokat en hytt eller en plats i en hytt för Befordran. Passageraren har inte rätt till ersättning för Avgiften för hytten eller en plats i hytten. Transportören kan dock efter eget gottfinnande tilldela en hytt till Passageraren på det ändrade datumet för Befordran om hytterna inte har reserverats, inlösts eller på annat sätt tagits i anspråk. Transportören kan även lämna ersättning för hytten efter eget gottfinnande.
5.8.    Om det visar sig att inte alla hytter används 30 minuter efter Fartygets avgång från hamn, kan Passageraren boka en hytt eller en plats i hytt direkt på Fartyget enligt gällande Prislista. Om Passageraren bokat en hytt eller en plats i hytt direkt på Fartyget, kan Passageraren direkt på Fartyget, om omständigheterna motiverar en sådan begäran, ansöka om ersättning för bokningen av en hytt eller en plats i hytt, dock endast efter inlämnande av skriftlig reklamation och köpbevis i original avseende hyttbokning direkt på Fartyget eller en plats i hytt direkt på Fartyget.


Biljettincheckning och ombordstigning

6.1.    Ombordstigning på ett Fartyg kräver en giltig Biljett med ett giltigt ombordstigningskort samt uppvisande av ett giltigt identitetsdokument som bekräftar medborgarskap (inklusive men inte begränsat till ett identitetskort eller pass).
6.2.    Incheckning för Passagerare och Fordon börjar 120 minuter före Fartygets planerade avgång, och upphör:
6.2.1.    för Passagerare som reser utan fordon – 15 minuter före Fartygets planerade avgång, och
6.2.2.    för Passagerare som reser med fordon – 30 minuter före Fartygets planerade avgång.
6.3.    Passagerare som reser med fordon ska vara redo att köra ombord. Den beredskap för ombordkörning som nämns i föregående mening innebär att kontinuerligt befinna sig på färjeterminalens område efter incheckning och passage av grindarna minst 30 minuter före Fartygets avgång enligt Tidtabellen.
6.4.    Transportören garanterar inte Befordran av Passagerare eller deras Fordon för: Passagerare som anländer till incheckningen senare än vad som anges i avsnitt 6.2, eller Passagerare som inte är redo för ombordkörning såsom nämnts i avsnitt 6.3. I de fall som anges i föregående mening ska Transportören kvarhålla hela Avgiften, och det resulterande utförandet av Avtalet som vederbörligen tillhandahållits av Transportören.
6.5.    Ordningsföljden för ombordkörning av Fordon och deras placering i Fartyget bestäms enbart av Transportören.
6.6.    Passagerare som är under 12 år gamla får endast resa under vuxen persons överinseende. Om en minderårig som är över 12 år gammal ska resa ensam måste till Transportören eller Transportörens ombud överlämnas ett skriftligt samtycke från den minderårigas lagstadgade företrädare (det vill säga förälder eller vårdnadshavare), innehållande namn och efternamn på alla lagstadgade företrädare för den minderåriga samt åtminstone: dessa personers bostadsadress och telefonnummer. Transportören tillhandahåller inte vårdnad under Befordran, och har inte heller ansvar för minderåriga Passagerare som lämnas utan vuxnas tillsyn.
6.7.    De bestämmelser som anges i avsnitt 6.6 ovan gäller enbart resor på Fartygen M/S Skania och M/S Polonia. Minderåriga utan medföljande vuxna Passagerare får inte resa på Fartygen utöver i de fall som anges ovan.


Resgods

7.1.    Transportören har rätt att vägra transportera Resgods eller Last eller andra föremål som strider mot bestämmelserna i dessa Villkor.
7.2.    Enligt Avtalet får Passageraren transportera Resgods med en total vikt som inte överskrider 60 kg, och mått som inte överskrider 2 x 70 cm x 50 cm x 40 cm.
7.3.    Resgodset får inte innehålla farliga föremål eller föremål vilkas innehav är förbjudet enligt allmänt gällande bestämmelser i Fartygets angöringshamnar, eller som utgör fara för Fartygets sanitära säkerhet, eller för andra Passagerares liv och hälsa, eller föremål som skulle kunna orsaka skada på andra Passagerares eller Transportörens egendom, eller utgöra risk för sjöfartssäkerheten.
7.4.    Föremål vilkas vikt eller mått överskrider ovanstående begränsningar ska transporteras som Last, såvida de inte kan betraktas som fordon enligt Villkoren.
7.5.    Trots ovanstående begränsningar har Passageraren rätt att transportera Resgods med vikt eller mått som medger för Passageraren att hantera Resgodset under Befordran, i synnerhet vad avser att bära Resgodset ombord på och i land från Fartyget, såvida inte Villkoren eller lagbestämmelser föreskriver annat. Ovanstående begränsningar gäller inte Nödvändig medicinsk utrustning; den godtas för transport som Resgods, såvida inte Villkoren föreskriver annat.
7.6.    Vid incheckning ska Passageraren informera Transportören om eventuella föremål som överskrider de vikt- eller storleksbegränsningar som anges i avsnitt 7.2.
7.7.    Transportören har rätt att vägra att som Resgods transportera föremål som inte uppfyller de krav som anges i avsnitt 7.2, och har rätt att som Last betrakta föremål som checkats in som Resgods och som inte uppfyller de krav som anges för Resgods enligt dessa Villkor.
7.8.    För en Avgift som fastställs i Prislistan får Passageraren transportera ett personligt fordon för Passageraren som Resgods. Med förbehåll för andra bestämmelser i dessa Villkor får mekaniska fordon som inte är funktionsdugliga eller inte har ett giltigt intyg från teknisk provning, som saknar ansvarsförsäkring avseende tredje part enligt gemenskapsföreskrifter eller enligt intyg i ett så kallat grönt kort, eller som saknar märkning som anger registreringsland, eller fordon vilkas förare inte har giltig registreringshandling, enbart transporteras som Last. Mekaniska fordon registrerade som tunga fordon eller fordon vilkas längd (eller längden av den fordonskombination där Fordonet ingår) överstiger 12 meter eller vilkas totalvikt (eller vikten av den fordonskombination där Fordonet ingår) överstiger 3,5 ton får endast transporteras som Last.
7.9.    Om Fartygets besättning, Transportörens personal, Transportörens tjänster eller ombud beslutar att ett fordon ska betraktas som Last, är ett sådant beslut slutgiltigt, och Passageraren är skyldig att betala den ytterligare Avgift som anges i Prislistan samt köpa de dokument som berättigar till transport av Lasten.
7.10.    Under Befordran får Passagerarna inte stanna i Fordon eller på Fartygets bildäck. Passagerarna ska låsa och fixera Fordonen på Fartygets bildäck. Fordon på Fartygets bildäck ska lämnas med handbromsen aktiverad, med en växel ilagd, och med hjulen ställda rakt fram.
7.11.    Rökning på Fartygets bildäck är förbjuden.
7.12.    Det är förbjudet att på Fartyg transportera följande material eller artiklar: farligt gods, i synnerhet bensin och andra bränslen eller brandfarliga eller farliga ämnen i kapslar eller andra behållare, såväl som tekniska gaser eller brandfarliga gaser i cylindrar eller andra behållare där gaser förvaras under tryck
7.13.    Under ombordkörning och ilandkörning av Fordon ska Passagerare följa signalerna och markeringarna på Fartygets bildäck, följa besättningens instruktioner och, vid tveksamhet, begära assistans av besättningen.
7.14.    Transportören påtar sig inget ansvar för eventuell skada som Passagerare lider under ombordkörning och ilandkörning av Fordon, orsakad av andra Passagerare eller andra Passagerares Fordon.
7.15.    Under Befordran på Fartygen M/S Skania eller M/S Polonia får Passagerare som Resgods transportera husdjur mot den Avgift som anges i Prislistan. Befordran av husdjur på andra Fartyg än de ovannämnda är förbjuden. Om husdjur ska befordras måste Passageraren boka en hytt speciellt avsedd för Befordran av husdjur.
7.16.    Om det inte finns några lediga hytter för resan, är Passagerarens Befordran av husdjur inte möjlig. Om Passagerare medför husdjur ombord på Fartyget utan att informera Transportören, har Transportören rätt att vägra befordra husdjuret och Passageraren men samtidigt befordra Resgodset (inklusive Fordonet), vilket inte kan lastas av omedelbart och vilket kommer att lastas av och kvarhållas i Fartygets destinationshamn på Passagerarens bekostnad och risk. På Fartygen får husdjur enbart vistas i hytter speciellt avsedda för Befordran av husdjur, och utanför dem endast på utpekade platser på Fartygens yttre däck.
7.17.    Passageraren ska garantera säkerheten för andra Passagerare, personer i incheckningsdisken och Fartygets besättning mot eventuella risker som kan vara förknippade med Befordran av husdjur, och måste i synnerhet hela tiden hålla husdjuret kopplat och försett med munkorg eller placerat i en bur.
7.18.    Passageraren ska hålla Fartyget och hytten rena och ska rengöra Fartyget och hytten efter husdjur som transporteras av Passageraren, samt se till att Fartyget och hytten behålls i vårdat sanitärt skick.
7.19.    Passageraren ska känna till veterinärbestämmelserna i ankomstlandet och i alla länder vilkas bestämmelser Fartyget är bundet av under Befordran, och ska på egen bekostnad och risk tillhandahålla alla relevanta dokument, vilka är nödvändiga eller krävs av de behöriga myndigheterna för att föra djuret till ankomstlandet. Om ovanstående bestämmelser inte följs har Transportören rätt att debitera en rengöringsavgift, samt att debitera Passageraren för kostnader som kommer att belasta Transportören i samband med överträdelse av ovanstående bestämmelser.
7.20.    En Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet har rätt att medföra en Ledarhund vars assistans personen kan använda under Befordran, utan att betala de ytterligare avgifter som nämns i avsnitt 7.9. Den rätt som nämns i detta avsnitt medges endast om alla följande villkor är uppfyllda: att Ledarhunden är korrekt märkt; att Ledarhunden har lämplig sele för att möjliggöra dess samverkan med Personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet; att Personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet har ett skriftligt intyg om hundens status som Ledarhund; och att intyget om att erforderlig veterinärvaccination av Ledarhunden utförts är giltigt på dagen för Befordran. En Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet är skyldig att närhelst så krävs av Transportören eller medlemmar av Fartygets besättning uppvisa dokument som bekräftar att alla villkor som anges i Villkoren är uppfyllda.
7.21.    Utan att ha inhämtat Transportörens samtycke är det förbjudet att på Fartyget eller till platsen för incheckning medföra något vapen eller dess komponenter, ammunition eller dess komponenter, sprängämnen eller andra farliga föremål. Transportörens samtycke ska inhämtas senast vid Passagerarens incheckning av Biljetten. Transportören får kvarhålla föremål som medförs i strid med detta förbud samt förvara dem i säkerhetsskåp medan Befordran pågår. Vid behov ska Transportören underrätta behöriga brottsbekämpningsmyndigheter. Den Passagerare som bär eller transporterar vapen, ammunition, sprängämnen eller andra farliga föremål med Transportörens samtycke ska känna till de bestämmelser rörande vapen, ammunition, sprängämnen eller andra farliga föremål som gäller i ankomstlandet och ska ha ett giltigt tillstånd att inneha sådana föremål och att föra in dem i ankomstlandet.
7.22.    Inga Värdeföremål får transporteras som Resgods, såvida de inte förvaras i Fartygets säkerhetsskåp, stående till Transportörens förfogande. Transportören har inget ansvar för Värdeföremålen, såvida de inte redovisas och förvaras på det sätt som anges i föregående mening.
7.23.    Passageraren ska vid incheckning informera Transportören om alla föremål som nämns i avsnitt 7.21 eller 7.22.
7.24.    Transportören förbehåller sig rätten att av säkerhetsskäl undanta följande typer av Nödvändig medicinsk utrustning från Befordran: utrustning med mått som överskrider de standardmässiga, cylindrar med trycksatt syre eller annan gas och andra föremål som anses vara farlig Last eller farliga föremål enligt gällande bestämmelser, inklusive konventioner eller internationella överenskommelser.
7.25.    Lasten ska inte transporteras enligt Avtalet. Befordran av Last tillhandahålls endast efter betalning av frakt och enligt ett separat avtal avseende befordran till sjöss av gods, samt är föremål för Transportörens allmänna villkor för befordran av Last till sjöss.
7.26.    Passagerarna måste omsorgsfullt kontrollera att de inte har lämnat några föremål på Fartyget eller vid incheckningen och är skyldiga att avlägsna alla föremål från Fartyget, förutsatt att dessa föremål inte tidigare har omhändertagits av Transportören eller Fartygets besättning.
7.27.    Transportören har inget ansvar för om föremål som lämnats av Passageraren på Fartyget eller vid incheckningen skadas, förloras eller förstörs, inklusive Resgods eller Last.
7.28.    Transportören ska förvara föremål som hittats på Fartyget mot en avgift under en period av 30 dagar från Befordrans slutförande, varefter Transportören har rätt att efter eget gottfinnande: förstöra föremål som hittats på Fartyget eller överföra dem till destinationer som väljs av Transportören, utan att betala någon ersättning.


Transportörens ansvar och ansvarsbegränsningar

8.1.    Transportören ansvarar för Passagerares dödsfall eller skada, eller för förlust av eller skada på Resgodset, men endast enligt Förordning (EG) nr 392/2009 eller, om Förordning (EG) 392/2009 inte är tillämplig, enligt Atenkonventionen. Transportören har inget ytterligare ansvar av skäl som nämns i föregående mening, såvida inte annat föreskrivs av allmänt gällande lagbestämmelser som rör Transportören eller Befordran.
8.2.    Transportörens ansvar av de skäl som nämns i avsnitt 8.1 är föremål för de begränsningar som anges i Förordning (EG) nr 392/2009, konventioner och andra internationella bestämmelser, samt den lag som reglerar Avtalet och Villkoren.
8.3.    Inga förskottsbetalningar som görs av Transportören enligt de bestämmelser som nämns i avsnitt 8.2 ska överskrida beloppet 21 000,00 EUR.
8.4.    Det ansvar åliggande Transportören som nämns i avsnitt 8.1 är föremål för avdrag uppgående till 330 Beräkningsenheter vid skada på Fordon och 149 Beräkningsenheter vid skada på eller förlust av Resgods.
8.5.    Transportörens ansvar på grund av förlust av eller skada på Värdeföremål förvarade hos Transportören är högst 3 375 Beräkningsenheter.
8.6.    Om en Force Majeure-händelse inträffar har Transportören inget ansvar för uteblivet eller bristfälligt fullgörande av Avtalet. Emellertid förblir Transportören ansvarig för inställd eller försenad avgång, eller försenad ankomst enligt Förordning (EU) nr 1177/2010.
8.7.    Utöver de fall som nämns i Villkoren har Transportören inget ansvar för förlust av eller skada på Passagerares föremål eller för Passagerares dödsfall eller skada, såvida inte sådant ansvar kan uteslutas på grund av allmänt gällande lagbestämmelser som rör Transportören eller Befordran.
8.8.    Transportören har inget ansvar för skada till följd av händelser eller tillhandahållande av tjänster på land före ombordstigning på Fartyget eller efter ilandstigning från Fartyget, såvida inte sådant ansvar krävs av allmänt gällande bestämmelser som rör Transportören eller Befordran.
8.9.    Transportören har inget ansvar för sådan skada på Resgods eller Hyttresgods som orsakas innan det tas ombord på Fartyget eller efter att det lämnat Fartyget, såvida inte sådant ansvar krävs av allmänt gällande lagbestämmelser som rör Transportören eller Befordran.
8.10.    Transportören har inget ansvar för skada som Passagerare lider till följd av händelser som inträffar i närheten av Fartyget eller på det område som används av Transportören, ej heller för skada orsakad av hanteringen.
8.11.    Att Transportören följer lagar, bestämmelser eller order från offentliga myndigheter eller personer med behörighet enligt Fartygets försäkring mot krigsrisk ska inte anses som brott mot Avtalet. Passagerarens ilandstigning eller ilandkörning efter transportörens eller Fartygsbesättningens gottfinnande enligt sådana lagar, bestämmelser eller order ska betraktas som fullgörande av Avtalet, och Passagerare har inte rätt att ställa några ytterligare krav i detta avseende.
8.12.    Transportören förbehåller sig rätten att avvika från rutten för att rädda människors liv, för att tillhandahålla hjälp till andra fartyg eller last i fara, eller av andra skäl som är motiverade enligt Transportörens eller Fartygsbesättningens gottfinnande. En sådan avvikelse från rutten utgör inte brott mot Avtalet, och Passagerare har inte rätt att ställa några ytterligare krav i detta avseende. I synnerhet kan Fartyget, om ett sådant behov fastställs av Transportören eller Fartygets befälhavare, anlöpa alla hamnar med eller utan lots, bogsering, rädda egendom eller liv till sjöss, avvika från den fastställda rutten eller återvända, utsträcka eller förkorta uppehåll och följa order från myndigheter på uppehållsplats rörande fartygs och Passagerares trafik.
8.13.    Transportören förbehåller sig rätten att tillhandahålla ersättningsfartyg, byta plats eller datum för Fartygets avgång eller ankomst till en destination eller till och med ställa in resan. Med förbehåll för lagbestämmelser som föreskriver motsatsen har Passagerare inte rätt till skadestånd i sådana fall, i synnerhet ersättning för logikostnader på hotell eller andra kostnader till följd av sådana omständigheter, inte heller rätt att kräva skadestånd för skada till följd av resans försening.
8.14.    Transportören betalar inte skadestånd som underskrider beloppet 6,00 EUR.
8.15.    Eventuella skadeståndskrav på grund av dödsfall, personskador eller hälsoproblem eller på grund av skada på eller förlust av Resgods är föremål för begränsning och får riktas enbart enligt bestämmelserna i Förordning (EG) 392/2009 eller, om Förordning (EG) 392/2009 inte är tillämplig, enligt Atenkonventionen.


Reklamation vid skada

9.1.    I händelse av personskada eller hälsoproblem ska Passageraren underrätta Transportören om orsaken så fort som möjligt (innan Fartyget lämnas). Trots bestämmelserna i föregående mening ska Passageraren i varje fall även skriftligen inlämna en reklamation mot Transportören senast 15 dagar efter att Passageraren har lämnat Fartyget. Det är underförstått att Passagerare som inte fullgör dessa åtaganden har lämnat Fartyget vid god hälsa.
9.2.    Såvida inte Resgodsets skick efter överlämnande har varit föremål för gemensam inspektion och översyn, utförd av Passageraren och Transportören eller en behörig medlem av Fartygets besättning, ska Passageraren, om synlig skada på Resgodset uppträder, underrätta Transportören eller dennes ombud skriftligen:
9.2.1.    avseende Hyttresgods – omedelbart och innan Passageraren lämnar Fartyget,
9.2.2.    avseende annat Resgods – omedelbart och vid tidpunkten för överlämnande till Passageraren.
9.3.    Såvida inte Resgodsets skick efter överlämnande har varit föremål för gemensam inspektion och översyn, utförd av Passageraren och Transportören eller en behörig medlem av Fartygets besättning, ska Passageraren, om skada på Resgods uppträder som inte är synlig eller om Resgods är förlorat, skriftligen underrätta Transportören eller dennes ombud om detta inom 15 dagar efter att Passageraren har lämnat Fartyget eller mottagit Resgodset, eller från det datum när ett sådant överlämnande av Resgods från Transportören borde ha skett.
9.4.    Om Passageraren inte underrättar Transportören om skada på Resgods på det sätt som föreskrivs i dessa Villkor, är det underförstått att Passageraren har mottagit allt sitt Resgods i oskadat skick, om inte annat bevisas av Passageraren.
9.5.    Varken Resgods eller Hyttresgods får ingå i det gemensamma haveriet och Passageraren har inte rätt att framställa några krav på Transportören i detta avseende.


Passagerarens ansvar

10.1.    Passageraren ansvarar för varje skada som orsakats av egna åtgärder eller försummelser, såväl avsiktliga som på grund av uraktlåtenhet, och ska ersätta sådan skada genom att betala motsvarande skadestånd till den skadelidande parten eller Transportören.
10.2.    Passageraren ska göra Transportören, dennes personal och ombud skadeslösa avseende ansvar på grund av dödsfall, skada eller hälsoproblem, även om dessa bara delvis beror på åtgärder eller försummelser från Passagerarens sida, såväl avsiktliga som på grund av uraktlåtenhet.
10.3.    Passageraren ska hållas ansvarig för all skada orsakad av att Passageraren inte följt Avtalet eller dessa Villkor och bestämmelser samt gällande föreskrifter som finns anslagna på Fartyget, eller order från Fartygets besättning, och Passageraren är skyldig att gottgöra denna skada genom att betala motsvarande skadestånd till den skadelidande parten eller Transportören.
10.4.    Passageraren är skyldig att erlägga avgifter för ytterligare tjänster som inte täcks av Avtalet och som tillhandahålls av Transportören eller på Fartyget, liksom alla avgifter som åläggs Passageraren av gräns  eller hamnmyndigheter eller andra lokala myndigheter. Om några sådana avgifter som anges i föregående mening täcks av Transportören, ska Passageraren ersätta Transportören med motsvarande belopp med lagstadgad ränta beräknad från datum för Transportörens betalning, upp till det maximibelopp som tillåts i enlighet med lagen i Republiken Polen.


Himalaya-klausul

11.1.    Alla undantag, uteslutningar och begränsningar av Transportörens ansvar som framgår av Avtalet eller dessa Villkor, eller sådana som följer av de lagbestämmelser som rör Befordran, gäller Transportörens anställda och ombud liksom alla personer som för Transportörens räkning fullgör Avtalet samt personer som utför Transportörens instruktioner.
11.2.    Personal, ombud, personer som för Transportörens räkning fullgör Avtalet samt personer som utför Transportörens instruktioner har rätt att av Passageraren kräva ersättning för eventuell skada på samma sätt som Transportören kan kräva skadestånd från Passageraren enligt Avtalet eller dessa Villkor.


Order och säkerhetsföreskrifter; straffavgifter

12.1.    Under Befordran ska Passageraren noggrant följa Avtalet och dessa Villkor, gällande föreskrifter som anslagits på Fartyget samt order utfärdade av Fartygets befälhavare och Fartygets besättningsmedlemmar.
12.2.    Det är inte tillåtet för Passagerare att inta fartygets ytor för vila på platser som inte är avsedda för detta ändamål i enlighet med instruktioner från behörig besättningsmedlem eller anslagen som skyltas på Fartyget, liksom att medföra föremål som madrasser, madrasser, lakan, filtar, kuddar, sovsäckar och liknande.
12.3.    Om Passageraren bryter mot Avtalet eller dessa Villkor eller gällande föreskrifter som anslagits på Fartyget eller order utfärdade av Fartygets befälhavare eller instruktioner från annan behörig besättningsmedlem på Fartyget, såväl som om Passageraren upptar fartygets yta för vila på en plats som inte är avsedd för detta ändamål eller om Passagerarens beteende utgör ens en potentiell säkerhetsrisk för Fartyget eller andra Passagerare eller stör andra Passagerare, har Transportören rätt att efter eget gottfinnande vägra utföra Befordran, vägra låta Passageraren komma ombord på Fartyget, avhysa Passageraren från Fartyget med eller utan Resgods i valfri hamn, eller överföra Passageraren till ett annat fartyg avsett för en annan hamn; och dessutom – om Passageraren orsakar fara för andra Passagerare eller Fartygets besättningsmedlemmar eller Fartyget eller sjöfartssäkerheten – att hålla Passageraren i förvar i ett separat utrymme under övervakning, om sådant finns.
12.4.    Vid tillämpning av bestämmelserna i avsnitt 12.3 behåller Transportören hela Avgiften, och dessutom ska Passageraren stå för – men inte begränsas till – all skada och alla kostnader som kan belasta Transportören eller Fartygets besättning på grund av överföring av Passageraren till ett annat fartyg eller på grund av avhysning av Passageraren i någon hamn.
12.5.    Passageraren kan beordras att genomgå kroppsvisitation utförd av lokala myndigheter, hamnmyndigheter eller Transportören eller en behörig besättningsmedlem på Passagerarens Fartyg, att tillåta visitation av alla Passagerarens föremål och Resgods, inklusive Fordonet, samt att besvara varje fråga som ställs. Om Passageraren vägrar underkasta sig eller sina tillhörigheter de åtgärder som anges i föregående mening eller att tillhandahålla uttömmande och sanningsenliga svar på frågor, kan Transportören vägra att utföra Befordran och behålla hela Avgiften.
12.6.    Transportören kan vägra Befordran av Passageraren om, enligt Transportören eller en behörig medlem av Fartygets besättning, Passagerarens mentala eller fysiska tillstånd eller hälsa ger anledning till oro avseende möjligheten till säker Befordran. I händelse av sådana tvivel rörande de omständigheter som anges i föregående mening kan Transportören eller en behörig besättningsmedlem, under hot om att annars vägra Befordran, kräva att Passageraren avger ett skriftligt yttrande om att genomföra resan på Passagerarens egen risk, eller begära ett läkarintyg avseende lämplighet för resa till sjöss inom ramen för Befordran. Vid vägran att utföra Befordran i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt ska Transportören återbetala Avgiften till Passageraren.
12.7.    Transportören kan vägra att acceptera en bokning, att utfärda eller på annat sätt göra Biljetten tillgänglig, eller att ta ombord en Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, liksom kräva att en Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet bistås av en annan person som är i stånd att hjälpa Personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet:
12.7.1.    på grund av gällande säkerhetskrav som anges i internationell, europeisk eller nationell lagstiftning eller på grund av säkerhetskrav som ställs av behöriga myndigheter,
12.7.2.    i fall när Fartygets struktur eller infrastrukturen i den hamn från eller till vilken Befordran ska ske eller utrustning ska överföras, inklusive hamnterminaler, förhindrar ombordstigning för Personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet på ett Fartyg eller ilandstigning för en Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, eller om Tjänsten för Personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet inte kan tillhandahållas på ett säkert sätt eller är inte möjlig av driftsskäl.
12.8.    En person som bistår en Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet såsom nämns i avsnitt 12.6 ska befordras kostnadsfritt på Fartyg; emellertid kan personen debiteras avgifter för eventuella ytterligare tjänster som ingår i Befordran.
12.9.    Om en Person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet som har en bokning och som har uppfyllt de skyldigheter som nämns i avsnitt 3.2, 3.3 och 3.4 eller om sådana skyldigheter har uppfyllts för en sådan persons räkning, förvägras tillträde till Fartyget, ska Personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet och den medföljande som nämns i avsnitt 12.6 erbjudas ett val mellan återbetalning av Avgiften och byte av rutt, enligt Förordning (EU) nr 1177/2010. Rätten att välja enligt föregående mening kan begränsas och beror på uppfyllandet av alla säkerhetskrav.
12.10.    Klagomål och reklamationer rörande händelser som inträffar ombord på Fartyget eller under fullgörandet av Avtalet inlämnas så fort som möjligt av Passageraren till Fartygets reception i den form som är avsedd för ändamålet, i varje fall inte senare än i slutet av den andra månaden från dagen för Befordran eller när den skulle ha utförts. Med avseende på frågor som täcks av Förordning (EU) nr 1177/2010 ska Transportören underrätta Passageraren inom en månad efter mottagandet av ett relevant klagomål att klagomålet har godkänts, avvisats eller fortfarande håller på att handläggas. Tidsfristen för avgivande av slutgiltigt svar från Transportören är två månader.
12.11.    Passageraren är skyldig att känna till villkoren för gränsövergång samt de krav, inklusive dem som rör dokument, som är förknippade med gränsövergång mellan länder i vilka Fartyget inträder under Befordran, samt är skyldig att uppfylla dessa villkor och krav på egen bekostnad och risk. Om de villkor som nämns i föregående mening inte uppfylls av Passageraren är Transportören berättigad att säga upp Avtalet med omedelbar verkan och innehålla hela Avgiften.
12.12.    Om myndigheter vid gräns, i hamn eller lokalt förbjuder Passageraren att landstiga eller att ta i land något husdjur eller Resgods eller andra föremål som medförs av Passageraren, ska Passageraren betala för sin returbiljett genom att betala Avgiften eller betala för returtransport av djur eller Resgods eller andra föremål, inklusive frakt, samt säkerställa en behörig persons mottagande av djuren eller Resgodset eller andra föremål i destinationshamnen. Om Passageraren bryter mot bestämmelserna i föregående mening, och i synnerhet om betalning inte erläggs för returresan kan Transportören från Fartyget i valfri annan hamn avhysa den Passagerare som nekas ilandstigning, eller överföra sådan Passagerare till ett annat fartyg på väg till sådan annan hamn.
12.13.    Passageraren ska ersätta all skada och alla kostnader som belastar Transportören på grund av nekad ilandstigning eller vägran att ta emot Resgods eller husdjur eller andra föremål som medförs av Passageraren, inklusive skada och kostnader som uppstår på grund av Passagerarens ilandstigning i någon hamn eller överföring av Passageraren till ett annat fartyg på väg mot sådan annan hamn.
12.14.    Om Passageraren inte fullgör de skyldigheter som följer av Avtalet eller dessa Villkor och bestämmelser eller gällande föreskrifter som finns anslagna på Fartyget eller order från Fartygets befälhavare eller rekommendation från annan behörig besättningsmedlem på Fartyget, såväl som om Passageraren upptar fartygets yta för vila på en plats som inte är avsedd för detta ändamål, om Passageraren framkallar ens ett potentiellt hot mot Fartygets eller andra Passagerares säkerhet eller stör andra Passagerares frid, oavsett andra rättigheter för Transportören vilka anges i dessa Villkor, har Transportören rätt att efter eget gottfinnande ålägga Passageraren en avtalsenlig bestraffning i form av en Straffavgift i enlighet med förteckningen över gällande Straffavgifter, vilken är anslagen på Fartyget under fullgörandet av Avtalet eller Befordran. Om Transportörens skada på grund av Passagerarens bristande efterlevnad av ovanstående skyldigheter överstiger beloppet för den Straffavgift som ålagts Passageraren, har Transportören rätt att kräva kompletterande ersättning som överstiger beloppet för den Straffavgift som anges ovan.
12.15.    Om en Straffavgift åläggs Passageraren, ska Passageraren betala den kontant eller med betalkort i Fartygets reception omedelbart efter konstaterandet att Passageraren inte har fullgjort tillämpliga skyldigheter.
12.16.    På begäran av Passageraren eller en person som avser att fullgöra Avtalet ska Transportören till lämplig person enligt Transportörens gottfinnande överlämna, i form av ett dokument eller skriftligen, innehållet i ordningsföreskrifter och förteckningen över Straffavgifter som gäller vid en bestämd tid på det Fartyg varpå Befordran ska ske.


Pant

13.1.    Transportören har panträtt till Resgodset eller andra föremål som Passageraren medför på Fartyget eller som är i Passagerarens ägo eller förvar eller under hens kontroll (inklusive Fordonet), för att säkra alla eventuella skulder enligt Avtalet eller under Befordran, inklusive sådant som grundar sig på Straffavgifter och krav avseende ersättning, i synnerhet för skador på Fartyget eller dess utrustning.
13.2.    Transportören har rätt att behålla ett pantsatt föremål tills Passageraren har fullgjort skadeståndsansvaret för den säkrade fordringen eller tills Passageraren tillhandahåller en annan säkerhet för fordringar vilken Transportören finner lämplig.
13.3.    Transportören har även rätt att behålla Resgodset eller andra föremål som medförs av Passageraren ombord på Fartyget eller som är i Passagerarens ägo eller förvar eller under hens kontroll (inklusive Fordonet), eller något föremål i Transportörens ägo, tills Passageraren har uppfyllt kravet på ersättning eller tills Transportörens fordringar är vederbörligen säkrade.
13.4.    Passageraren är skyldig att bära alla kostnader eller bekosta eventuell skada för Transportören som orsakats av pantsättning eller kvarhållande eller förvaring av gods som hålls av Transportören i enlighet med bestämmelserna i avsnitten ovan.


Tillämpning av GDPR

14.1.    Passagerarens tillhandahållande av personuppgifter som anges av Transportören är ett avtalsvillkor för att ingå och fullgöra Avtalet, och är nödvändigt för Tjänsten och följer av uppfyllandet av skyldigheter enligt lag, samt är även nödvändigt för att uppnå de syften som följer av Transportörens legitima intressen.
14.2.    Om en Passagerare vägrar att tillhandahålla alla personuppgifter som anges av Transportören, utgör detta ett hinder för att ingå Avtalet och ger Transportören rätt att vägra ingå Avtalet.
14.3.    Begäran om att radera, eller begränsa bearbetningen av, personuppgifter, eller invändning mot bearbetning av personuppgifter, inklusive profilering eller tillbakadragande av samtycke till bearbetning av personuppgifter ger Transportören rätt att efter eget gottfinnande: vägra utföra Befordran eller vägra låta Passageraren komma ombord på Fartyget, i vilket fall Transportören ska innehålla hela Avgiften.
14.4.    Administratören av Passagerares personuppgifter är: UNITY LINE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, filial i Polen, med säte i Szczecin, adress: Pl. Rodła nr 8, 70-419 Szczecin.
14.5.    Kontaktuppgifter för dataskyddsansvarig: e post: iod@unityline.pl.
14.6.    Frågor avseende sätt och omfattning av Transportörens bearbetning av personuppgifter, samt de rättigheter som tillkommer Passageraren, bör skickas till den adress som anges i avsnitt 14.4.
14.7.    Den information som krävs av GDPR och den sekretesspolicy som tillämpas av personuppgiftsadministratören anges på personuppgiftsskyddsadministratörens webbplats: "https://www.unityline.se/sida/information-till-passagerare/villkor-och-regler".
14.8.    Personuppgifter av specialkaraktär (såsom hälsoinformation) kommer att bearbetas av Transportören endast om så krävs för korrekt fullgörande av Avtalet eller efter samtycke från den person som personuppgifterna gäller eller om så krävs i lag.
14.9.    Personuppgifter kan av Transportören göras tillgängliga för följande mottagare eller kategorier av mottagare:
14.9.1.    myndigheter eller offentlig förvaltning eller inrättningar eller tredjepartsaktörer med rätt att begära åtkomst till eller ta emot personuppgifter baserat på lagbestämmelser,
14.9.2.    aktörer som utför offentliga uppgifter eller verkar å offentliga myndigheters vägnar, i den mån och för de ändamål som följer av lagbestämmelser,
14.9.3.    förvaltningsaktörer eller myndigheter i hamnar med vilka fartyg eller andra lokala myndigheter eller aktörer är inbegripna vid fullgörandet av Befordran,
14.9.4.    aktörer som Transportören anförtror bearbetningen av personuppgifter baserat på ingångna avtal, inklusive medarbetare eller leverantörer eller underleverantörer, såväl som aktörer som tillhandahåller teknisk support, banker, postoperatörer, IT-leverantörer eller andra tjänster; aktörer som tillhandahåller telekommunikationer eller redovisnings- eller försäkringstjänster till Transportören osv.,
14.9.5.    aktörer gentemot vilka den person som personuppgifterna gäller har samtyckt till delgivande eller bearbetning av personuppgifter,
14.9.6.    aktörer som är associerade med Transportören,
14.9.7.    aktörer med hjälp av vilka Transportören fullgör Avtalet.
14.10.    Den person som personuppgifterna gäller har rätt att:
14.10.1.    få tillgång till sina personuppgifter, inklusive att erhålla kopior av data som samlats in eller bearbetats av Transportören,
14.10.2.    begära korrigering (ändring) av felaktiga personuppgifter eller komplettering av ofullständiga personuppgifter,
14.10.3.    begära radering av personuppgifter – om:
i)    uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de insamlades eller bearbetades på annat sätt,
ii)    den person som personuppgifterna gäller har motsatt sig bearbetningen och det inte finns några legitima skäl för bearbetningen som har företräde,
iii)    den person som personuppgifterna gäller har dragit tillbaka det samtycke varpå bearbetningen baseras och det saknas annan rättslig grund för bearbetningen,
iv)    uppgifterna bearbetas olagligen,
v)    uppgifterna måste raderas för att den juridiska skyldigheten ska uppfyllas,
14.10.4.    begära begränsning av bearbetningen av personuppgifter – om:
i)    den person som personuppgifterna gäller ifrågasätter personuppgifternas korrekthet – varvid administratören ges en tidsfrist för att kontrollera sådana uppgifters korrekthet,
ii)    bearbetningen av uppgifterna är olaglig och personen i fråga motsätter sig att de raderas, utan i stället begär att bearbetningen ska begränsas,
iii)    administratören inte längre behöver personuppgifter i bearbetningssyfte men det är nödvändigt för den person som personuppgifterna gäller att fastställa, hävda eller försvara krav,
iv)    den person som personuppgifterna gäller har invänt mot bearbetningen av uppgifterna – i väntan på fastställande av huruvida administratörens legitima skäl har företräde framför personens skäl för invändning,
14.10.5.    överföra personuppgifterna (i fallet med överföring av uppgifter kan det, på grund av andra lagbestämmelser, krävas separat samtycke eller samtycke från en annan person, eller uppfyllande av andra villkor som krävs av dessa bestämmelser) – om:
i)    bearbetningen äger rum baserat på ett avtal som ingåtts med den person som personuppgifterna gäller eller baserat på denna persons samtycke, och
ii)    bearbetningen äger rum på automatiserad väg,
14.10.6.    invändning mot bearbetningen av personuppgifter, inklusive profilering, när bearbetning utförs baserat på ett legitimt intresse eller för statistikändamål, och invändningen motiveras av den specifika situation vari personen befann sig,
14.10.7.    inte vara föremål för ett beslut grundat enbart på automatiserad bearbetning, inklusive profilering, vilket medför rättsliga konsekvenser eller på annat sätt avsevärt påverkar personen i fråga, såvida inte beslutet är nödvändigt för fullgörandet av Avtalet eller är juridiskt sanktionerat, eller personen tidigare lämnat sitt uttryckliga samtycke.
14.11.    Om Transportörens bearbetning av personuppgifter sker baserat på samtycke, oavsett andra bestämmelser i Avtalet eller dessa Villkor, har den person som personuppgifterna gäller rätt att när som helst i valfri form dra tillbaka samtycke för enskilda bearbetningsändamål. Tillbakadragande av samtycke påverkar inte lagenligheten av den bearbetning som utförs fram tills samtycket har dragits tillbaka.
14.12.    Om Transportörens bearbetning av personuppgifter bryter mot bestämmelserna i GDPR, har den person som berörs av personuppgifterna rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, det vill säga den som ansvarar för kansliet för personuppgiftsskydd.
14.13.    Kriterier för att fastställa perioden för lagring av personuppgifter: Transportören ska lagra personuppgifter under den tidsperiod som är nödvändig för att fullgöra Avtalet och den tidsperiod inom vilken det är möjligt att hävda krav i samband med fullgörandet av Avtalet eller Befordran. Oavsett bestämmelserna i föregående mening lagrar Transportören även personuppgifter under den period då den på grund av tvingande lagbestämmelser måste lagra personuppgifter (exempelvis i syfte att dokumentera efterlevnad av juridiska krav, inklusive att låta myndigheter eller offentlig förvaltning eller skattemyndigheter kontrollera Transportörens lagefterlevnad).
14.14.    Alla lagringsperioder för personuppgifter räknas från den dag då fullgörandet av Avtalet, eller annan händelse som medför behov av att bearbeta personuppgifter, upphör.
14.15.    Om det är nödvändigt för att ingå och fullgöra Avtalet eller för att uppfylla den lagstadgade skyldigheten, eller för statistik- eller rapporteringsändamål, kan personuppgifter bearbetas på automatiserad väg, vilket kan inbegripa automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, vilka aktiviteter kan medföra rättsliga konsekvenser eller avsevärt påverka Passagerarens situation eller fullgörande av Avtalet.
14.16.    Under berättigade och nödvändiga omständigheter kan Transportören tillhandahålla personuppgifter till aktörer verksamma utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller till internationella organisationer. Personuppgifter kommer att överföras enbart till aktörer eller organisationer i förhållande till vilka Europeiska kommissionen har funnit en tillräcklig skyddsnivå.


Övriga bestämmelser

15.1.    Namnen på enskilda redaktionella enheter i Villkoren har införts enbart av praktiska skäl och har ingen juridisk betydelse; de ska därför inte påverka tolkningen av bestämmelserna i dessa Villkor.
15.2.    Prislistan, Tidtabellen och förteckningen över de Straffavgifter som gäller den dag då Avtalet ingås utgör en integrerad del av dessa Villkor.


Allmänna villkor för befordran till sjöss av passagerare och deras resgods


Villkor för tillhandahållande av biljettbokningstjänster på elektronisk väg
giltiga från och med den 25 maj 2018
fram till den dag då ändringar träder i kraft


1. Dessa villkor, nedan kallade: "Villkor", antagits av Unity Line Limited bolag med begränsat ansvar Filial i Polen [nedan kallad „Unity Line”] i enlighet med paragraf 8 från den 18 juli 2002 om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg (Journal of Laws 2002 nr 144 punkt 1204 med senare ändringar).

2. Unity Line med säte i Szczecin (70-419), Plac Rodła 8, e-adress (webbsida) http://www.unityline.pl/ är registrerat vid Domstolsregistret i Polen, nummer KRS 0000487684. Bolagets dokumentation finns tillgänglig vid Distriktsdomstolen för Szczecin-Centrum i Szczecin, affärsområde 13 Wydział Gospodarczy KRS (avdelningen för handelsrättsliga frågor), NIP (skatteregistreringsnummer): 302-00-01-748,.

3. I denna handling har följande begrepp nedan angivna innebörd:

a) Online Systemet - ett bokningssystem som ägs och drivs av Unity Line, som möjliggör för en fysisk person, nedan kallad "Användare", att boka biljetter för sjötransport av passagerare, bagage och fordon, nedan kallade
"Biljetter", till Användare eller tredje fysiska personer som nedan kallas "Passagerare";

b) Användare - beskrivs ovan under bokstaven a); Användare kan samtidigt vara Passagerare.

c) Biljett - beskrivs ovan under bokstaven a);

d) Passagerare - beskrivs ovan under bokstaven a);

e) Transportvillkor - villkor under vilka tillhandahållas transporttjänster av Unity Line som gäller Passagerare, bagage och fordon

f) Specialerbjudande – ett erbjudande med transport av passagerare, deras bagage och fordon som är icke-återbetalningsbart och utan möjlighet för ändringar och som publiceras under en viss tid på bolagets webbsida http://www.unityline.se/.

4. Unity Line tillhandahåller biljettbokningstjänster på elektronisk väg, nedan kallade: "Tjänster". Transportavtal ingås enligt de villkor som nämns i Transportvillkor.

5. Transportvillkor finns tillgängliga hos Unity Line, på Terminaler i Świnoujście och Ystad eller på bolagets webbsida http://www.unityline.se/.
Användning av Tjänster innebär att Användare och Passagerare godkänner Transportvillkor. Användning av Tjänster innebär också att Användare och Passagerare lämnar sitt samtycke till att Unity Line ska behandla Användares och Passagerares personuppgifter som krävs enligt Transportvillkor eller lagstiftning. Användning av Tjänster innebär också att Användare och Passagerare godkänner Unity Lines Integritetspolicy som finns tillgänglig på bolagets webbsida http://www.unityline.se/. Användning av Tjänster innebär att Användare och Passagerare kan lämna sitt samtycke till att ta emot marknadsföringsinformation via elektroniska kommunikationsmedel och att Användares personuppgifter ska behandlas av Unity Line och Transportör för ändamål som inte direkt gäller Tjänster. Det rör sig särskilt om kommersiell information. 


6. Tekniska krav för att använda Online Systemet:

a) webbläsare: Internet Explorer 7.0 eller senare versioner, Firefox 3.0 med installerad programvara för Java Script och Java applets;

b) webbplatsoptimering med skärmupplösning på 1024 x 768;

c) möjlighet att installera cookies.


7. Unity Line bär inte ansvaret för tekniska problem eller begränsningar när det gäller Användares utrustning som skulle möjliggöra för Användare att använda Online Systemet.

8. Det är förbjudet att använda Online Systemet oförenligt med Villkor eller med lagstiftningen Om Online Systemet används oförenligt med dess användningsändamål, kan Unity Line vägra att tillhandahålla Tjänster och Transportör kan vägra att transportera personer eller varor.

9. Framgångsrikt slutförande av biljettbokningsprocessen (efter att ha betalt avgift) innebär att Passagerare har rätt till att få sitt Biljett på Terminaler i Świnoujście eller Ystad.


10. Användare är skyldig att fylla i formulär som finns på Online Systemet med korrekta uppgifter.


11. Formulär som finns på Online Systemet ska vara ifyllda med följande uppgifter gällande Passagerare:

a) efternamn och förnamn;

b) kön;

c) födelseår;

d) nationalitet

e) fordonets registreringsnummer om Passagerare reser med fordon.


12. Formulär som finns på Online Systemet ska vara ifyllda med följande uppgifter gällande Passagerare:

a) efternamn och förnamn;

b) kön;

c) födelseår;

d) nationalitet

e) aktuellt telefonnummer;

f) aktuell e-postadress.


13. Alla uppgifter och information som gäller Passagerare ska verifieras vid incheckningen på Terminalen i Świnoujście eller Ystad den dag då transporttjänsten påbörjas. Verifiering av Passagerare baseras på Passagerares identitetshandling med foto. Om uppgifter och information som angivits i formulär på Online Systemet inte stämmer med uppgifter och information som finns på identitetshandling, har Unity Line rätt till att vägra att transportera Passagerare. Endast Användare och Passagerare skall bära ansvaret för felaktiga uppgifter.

14. Biljetter kan bokas via Online Systemet senast 2 timmar inför färjans planerad avgång.

15. Avgift för bokning, inklusive avgift för Biljett, kan betalas med betalkort och genom banköverföring via företaget eCard.

Betalkort som kan användas i Online Systemet: VISA, MasterCard, EuroCard.

Banköverföringar som hanteras i Online Systemet: mTransfer (mBank), mPay, Płacę z Interligo, MultiTransfer (MultiBank), Przelew24 (BZWBK), ING Bank Śląski, Płać z Nordea, Przelew z BPH, Pekao24 (Bank Peako S.A.), iPKO (Bank PKO BP), Moneybookers, SEZAM (Bank BPH SA), MilleNet (Millennium Bank), Lukas Bank, Bank Ochrony Środowiska, Toyotabank, AliorBank, CityBank, Bank BPH.

16. Om man vill ändra uppgifter som gäller transporttjänsten (datum för avresa/returresa, ändring av antalet Passagerare osv) som är bokad och betalad, kan man endast göra det via telefonkontakt med Unity Line senast 24 timmar inför planerad transport. Man kan avstå från en betalad bokning i enlighet med Transportvillkor.


17. För att få återbetalning för en betalad bokning pga. t.ex. ändringar bör man skicka en skriftlig ansökan via e-post reklamacje@unityline.pl. Ansökan ska innehålla:

a) Användarens förnamn och efternamn;

b) bokningsnummer;

c) aktuellt telefonnummer och aktuell e-postadress.


18. Pengar återbetalas senast 30 dagar efter det att ansökan har mottagits och ska överföras endast till kontonummer av det betalkort som tidigare använts för att betala för denna bokning. Om avgiften för bokning har betalats via banköverföring, återbetalas den genom att överföra pengar till det bankkontonummer som angivits av Kund.

För att få en faktura för en betalad bokning bör man senast 3 månader efter datum för avgiftens betalning skicka en skriftlig ansökan på e-postadressen prom@unityline.pl eller på postadressen: Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział
w Polsce, Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin. Fakturor skickas via post på Unity Line Limiteds kostnader.

19. Alla klagomål gällande Online Systemet skall skickas på e-postadressen reklamacje@unityline.pl senast 2 månader efter händelser som de berör. Ansökan ska innehålla: förnamn och efternamn, postadress, aktuell e-postadress, eventuellt bokningsnummer som gäller klagomålet med en detaljerad beskrivning och anledning till klagomålet. Klagomål ska behandlas inom 30 dagar efter att ansökan har inkommit i en skriftlig form.


PERSONUPPGIFTER
20. Personuppgiftsansvarig för Användares och Passagerares personuppgifter (nedan kallade "Uppgifter") är Unity Line Limited Sp z o.o (bolag med begränsat ansvar) Avdelning i Polen, Pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin telefonnummer 91/3595695, e-post unity@unityline.pl (nedan kallad "Personuppgiftsansvarig").
21. Uppgiftsskyddsombudet är Kamila Dobrowolska-Karaczewska, e-post: iod@unityline.pl
22. Personuppgiftsansvarig behandlar Uppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla Tjänsten och transport eller andra tjänster som är kopplade till tillhandahållande av Tjänsten och transport i enlighet med dessa Villkor. Det gäller bl.a. behandling av klagomål, vilket nämns i punkter 18 och 20 i Villkor. 
23. Passagerares uppgifter behandlas i syfte att tillhandahålla Tjänsten och transport.
24. Användares uppgifter ska behandlas under den tid då uppgifter är nödvändiga för att tillhandahålla Tjänsten, för biljettbokning och för eventuella skadeståndsanspråk gällande Tjänsten och för klagomål.  Passagerares uppgifter ska behandlas under den tid då uppgifter är nödvändiga för att verkställa försäljningsavtal av Biljetter och under den tid efter att avtalet har löpt ut då uppgifter är nödvändiga för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Personuppgiftsansvarig (skattelagstiftning).
25. Uppgifter skyddas av tekniska medel för att säkerställa en lämplig dataskyddsnivå, i enlighet med gällande bestämmelser.
26. För att säkerställa trygghet på färjan är alla offentliga utrymmen videoövervakade i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.
27. Personuppgiftsansvarig hämtar inte Uppgifter från tredje parter eller genom allmänt tillgängliga källor och behandlar endast de Uppgifter som anges av Användare och Passagerare.
28. Unity Line Limited gör dina personuppgifter tillgängliga för de parter som ingår i samma koncern som Unity Line Limited och för aktörer som på begäran av Unity Line Limited behandlar personuppgifter i samband med reklam och marknadsföring. Unity Line Limited är dessutom skyldig att rätta sig efter sjörätt och internationell rätt gällande överföring av färjas passagerares uppgifter till Hamnstatens administration samt på anmodan av Statliga Myndigheter.
29. Grunden för behandling av uppgifter som gäller tillhandahållande av Tjänsten och transport är artikel 6.1 b) i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen av den 27 april 2016. (GDPR) – behandling är nödvändig för att verkställa det avtal vars Användare och Passagerare är avtalspart. Artikel 6.1 c) i GDPR utgör en grund för behandling av Uppgifter i den omfattning som behandling av Uppgifter grundar sig på lagstiftning (bl.a. skattelagstiftning). 
30. Användare och Passagerare har rätt till:
- information gällande behandling av Personuppgifter, bl.a. om behandlingens kategorier och om eventuella aktörer som har tillgång till dessa uppgifter.
- rättelse av felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter
- att kräva att radera eller begränsa behandling av Personuppgifter. Lämpliga juridiska krav måste dock uppfyllas,
- dataportabilitet – genom att få Uppgifter från Personuppgiftsansvarig i en form som möjliggör att överföra dessa Uppgifter till den tredje parten.
- framföra klagomål till Ordförande för Datainspektionen, adress: Drottninggatan 29, Box 8114, 140 20 Stockholm, om man misstänker att Personuppgifter behandlas olagligt.
- Eventuella ansökningar, frågor och krav gällande behandling av Personuppgifter skall skickas till iod@unityline.pl 


Villkor för tillhandahållande av biljettbokningstjänster på elektronisk väg

Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar1

Förordning (EU) nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar blir tillämplig den 18 december 2012.


Den ger minimirättigheter till passagerare som reser:

 • med passagerartransport där ombordstigningshamnen är belägen inom en medlemsstats territorium,
 • med passagerartransport som genomförs av en unionstransportör och där ombordstigningshamnen är belägen utanför en medlemsstats territorium och landstigningshamnen är belägen inom en medlemsstats territorium och
 • på en kryssning där ombordstigningshamnen är belägen inom en medlemsstats territorium2


Vissa kategorier av transporttjänster på vattenvägar är dock undantagna från bestämmelserna i förordningen.3

Förordningen (EU) nr 1177/2010 hindrar inte passagerare från att vid nationella domstolar, i enlighet med nationell lagstiftning, begära skadestånd för enskild skada som orsakats av inställda eller försenade transporttjänster.


Rätt till information

Alla passagerare som reser till sjöss eller på inre vattenvägar har rätt till adekvat information under hela resan. Denna rättighet omfattar rätten att bli informerad om passagerarrättigheter, om kontaktuppgifter till nationella tillsynsorgan och om villkor för tillgänglighet till transport för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Vid inställda eller försenade avgångar ska transportören eller terminaloperatören senast 30 minuter efter angiven avgångstid informera passagerarna om situationen liksom om den beräknade avgångs- och ankomsttiden, så snart som denna information finns tillgänglig.


Rätt till icke-diskriminerande avtalsvillkor

Ingen som köper biljett till vattenburen passagerartrafik eller kryssningar får bli direkt eller indirekt diskriminerad på grundval av sin nationalitet eller transportörens eller biljettutfärdarens etableringsort inom unionen.Rätt till omhändertagande och assistans

Om en avgång med en passagerartransport eller en kryssning ställs in eller blir försenad med mer än 90 minuter, ska passagerare, om det är praktiskt möjligt, kostnadsfritt erbjudas snacks, måltider eller förfriskningar i skälig proportion till väntetiden.

Vid inställda eller försenade avgångar som medför att passageraren måste övernatta en eller flera nätter, ska transportören kostnadsfritt erbjuda passageraren lämplig inkvartering, ombord eller i land, och transport mellan hamnterminalen och inkvarteringen. En transportör som kan bevisa att den inställda turen eller förseningen beror på väderförhållanden som äventyrar en säker drift av fartyget befrias dock från skyldigheten att erbjuda kostnadsfri inkvartering.

Passageraren har inte rätt till assistans från transportören om han eller hon redan före biljettköpet informerats om att avgången är inställd eller försenad eller om förseningen eller den inställda turen beror på ett fel från passagerarens sida.Rätt till ombokning och ersättning vid inställda eller försenade avgångar

Om en passagerartransport ställs in eller avgången försenas med mer än 90 minuter i förhållande till den angivna avgångstiden har resenären rätt att välja mellan

 • ombokning till en resa till slutdestinationen så snart som möjligt med jämförbara villkor och utan extra kostnad och
 • återbetalning motsvarande biljettpriset och, i tillämpliga fall, en kostnadsfri returresa till den första avresepunkten enligt transportavtalet så snart som möjligt.Rätt till begäran om viss ersättning för biljettpriset vid försenad ankomst till slutdestinationen

Passagerare kan begära 25 % av biljettpriset i ersättning från transportören om ankomsten till slutdestinationen försenas med minst

 • en timme i fråga om en planerad resa på upp till fyra timmar,
 • två timmar i fråga om en planerad resa på över fyra timmar, men som inte överstiger åtta timmar,
 • tre timmar i fråga om en planerad resa på över åtta timmar, men som inte överstiger 24 timmar, eller
 • sex timmar i fråga om en planerad resa på över 24 timmar.
 • Passagerare kan begära 50 % av biljettpriset i ersättning från transportören om ankomsten till slutdestinationen försenas med minst
 • två timmar i fråga om en planerad resa på upp till fyra timmar,
 • fyra timmar i fråga om en planerad resa på över fyra timmar, men som inte överstiger åtta timmar,
 • sex timmar i fråga om en planerad resa på över åtta timmar, men som inte överstiger 24 timmar, eller
 • tolv timmar i fråga om en planerad resa på över 24 timmar.


Transportören befrias emellertid från skyldigheten att betala ersättning till passageraren vid försenad avgång om han kan bevisa att den inställda turen eller förseningen berodde på väderförhållanden som skulle ha äventyrat en säker drift av fartyget eller på extraordinära omständigheter som hindrat utförandet av passagerartransporten och som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.


Rättigheter för passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet: för att passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska ha rätt till transport på samma villkor som andra passagerare har de, förutom de rättigheter som gäller för samtliga passagerare, följande rättigheter när de färdas med vattenburna transportmedel:


a) rätt för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet att få tillgång till transport utan att diskrimineras

Transportörer, resebyråer eller researrangörer får inte med hänvisning till passagerarens funktionshinder eller nedsatta rörlighet vägra att godkänna en bokning, att tillhandahålla en biljett eller att tillåta ombordstigning.

Om det ur säkerhetssynpunkt eller på grund av utformningen av passagerarfartyget eller av hamnens infrastruktur och utrustning är omöjligt att låta en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet stiga ombord, måste transportörer, resebyråer och researrangörer göra alla rimliga ansträngningar för att erbjuda den berörda personen ett godtagbart transportalternativ. Om en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet har en bokning men nekas ombordstigning trots att han eller hon underrättat transportören om sina särskilda behov, har han eller hon rätt att välja mellan återbetalning och ombokning, där rätten till ombokning dock förutsätter att alla säkerhetskrav uppfylls. 

Transportörer, resebyråer och researrangörer får inte be personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet att betala ett högre pris vid bokning eller biljettköp. Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska erbjudas bokningar och biljetter enligt samma villkor som gäller för alla andra passagerare.

Transportörer och terminaloperatörer ska tillhandahålla icke-diskriminerande tillgänglighetsvillkor för befordran av personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet och deras ledsagare.


b) rätt till särskild assistans 

Transportörer och terminaloperatörer ska ge personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kostnadsfri assistans ombord på fartyg och i hamnar, inbegripet vid ombordstigning och landstigning.

Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska vid tidpunkten för bokning eller förköpet av biljett underrätta transportören om sina särskilda behov i fråga om inkvartering, sittplatser eller särskild service och om sitt behov av att medföra medicinsk utrustning. För all annan assistans gäller att personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska underrätta transportören eller terminaloperatören senast 48 timmar innan assistansen behövs och inställa sig personligen på anvisad plats vid överenskommen tidpunkt före den angivna avgångstiden.


c) rätt till ersättning för förlust av eller skador på rörelsehjälpmedel 

Vid förlust av eller skador på rörelsehjälpmedel eller annan specifik utrustning som används av en person med funktionshinder eller nedsatt rörelseförmåga och om förlusten eller skadan berodde på fel eller försummelse från transportörens eller terminaloperatörens sida, är transportören eller terminaloperatören skyldig att betala personen med funktionshinder eller nedsatt rörelseförmåga en ersättning motsvarande återanskaffningsvärdet av berörd utrustning eller, om utrustningen kan repareras, kostnaderna i samband med reparationen. 


Rätt att lämna klagomål till transportörer och nationella tillsynsorgan 

Passagerare kan lämna klagomål till transportörer eller terminaloperatörer inom två månader från den dag då tjänsten utfördes eller borde ha utförts.

Transportören eller terminaloperatören ska ha upprättat ett system för hantering av klagomål. Inom ramarna för detta system måste besked lämnas till passageraren inom en månad om huruvida klagomålet godtas, tillbakavisas eller fortfarande är under övervägande. Transportören eller terminaloperatören måste komma med ett slutgiltigt svar inom två månader från det att klagomålet inkommit.

En passagerare kan lämna klagomål till nationella tillsynsorgan om han eller hon anser att bestämmelserna i förordning (EU) nr 1177/2010 överträtts.Kontroll av att passagerarnas rättigheter efterlevs utförd av nationella tillsynsorgan eller jämförbara mekanismer

I medlemsstaterna ska det finnas särskilda nationella tillsynsorgan som ser till att de rättigheter och skyldigheter som fastställs i förordning (EU) nr 1177/2010 efterlevs när det gäller passagerartransporter och kryssningar från hamnar belägna på en medlemsstats territorium och passagerartransporter från ett tredje land till sådana hamnar.

Om en medlemsstat har beslutat att undanta passagerartransporter som omfattas av avtal om allmännyttiga tjänster eller integrerade tjänster från tillämpningen av denna förordning, måste medlemsstaten i fråga se till att det finns en jämförbar mekanism som kontrollerar att passagerarnas rättigheter efterlevs.


---

1) Sammanfattning utarbetad i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EU) nr 1177/2010. Denna sammanfattning saknar juridiskt värde.

2) Kryssningspassagerare har inte rätt till ombokning och återbetalning vid inställda eller försenade avgångar och inte heller till ersättning för biljettpriset vid försenad ankomst.

3) Förordningen ska inte tillämpas på fartyg som är certifierade för högst 12 passagerare, fartyg vars besättning med ansvar för fartygets drift inte uppgår till fler än tre personer, sträckor där den totala passagerartransporten understiger 500 meter enkel resa, andra utflykts- och sightseeingturer än kryssningar, fartyg som inte drivs mekaniskt liksom ursprungliga historiska passagerarfartyg konstruerade före 1965 eller kopior av sådana, till övervägande del byggda i de ursprungliga materialen och certifierade för högst 36 passagerare.

Förutsatt att passagerarnas rättigheter enligt denna förordning är tillräckligt säkerställda i nationell lagstiftning får medlemsstaterna dessutom till och med den 17 december 2014 undanta från tillämpningen av denna förordning sjögående fartyg på mindre än 300 bruttoton som används för inhemska transporter och på obestämd tid undanta från tillämpningen av denna förordning passagerartransporter som omfattas av förpliktelser om allmännyttiga tjänster, avtal om allmännyttiga tjänster eller integrerade tjänster.Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar

Sammanfattning av bestämmelser om passagerares rättigheter i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss1

[Transportören ska tillhandahålla passagerarna minst den här informationen före eller vid ombordstigningen om denna förordning gäller deras befordran. Sammanfattningen har inget juridiskt värde.]


Förordning (EG) nr 392/2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss ska börja tillämpas i EU- och EES-staterna2 den 31 december 2012. Den införlivar vissa bestämmelser i 1974 års Atenkonvention (ändrad genom 2002 års protokoll) om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods.

Förordningen är tillämplig på alla transportörer som bedriver internationell befordran, inklusive befordran mellan EU-medlemsstater, och vissa typer av inhemsk befordran, under förutsättning att

- fartyget för en medlemsstats flagg eller är registrerat i en medlemsstat, eller
- befordringsavtalet har träffats i en medlemsstat, eller
- avgångs- eller bestämmelseorten enligt befordringsavtalet är belägen i en medlemsstat.

Den omfattar transportörens skadeståndsansvar gentemot passagerare, deras resgods och fordon, samt rörelsehjälpmedel i samband med olyckor.

Denna förordning påverkar inte rätten för transportörer att begränsa sitt skadeståndsansvar i samband med olyckor i enlighet med 1976 års internationella konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar, ändrad genom 1996 års protokoll i sin uppdaterade version.

Olyckor som omfattas av förordningen inkluderar både "sjöfartsolyckor"3 och ”icke-sjöfartsolyckor” som inträffat under befordran.


PASSAGERARES RÄTTIGHETER


Rätt till ersättning vid dödsfall eller personskada

Sjöfartsolycka: passageraren har i samtliga fall rätt till ersättning från transportören eller från transportörens försäkringsbolag på upp till 250 000 särskilda dragningsrätter4 med undantag för omständigheter som ligger utanför transportörens kontroll (t.ex. krigshandlingar, naturkatastrofer, tredje mans vållande). Ersättningen kan uppgå till 400 000 särskilda dragningsrätter om transportören inte kan bevisa att olyckan uppkom utan fel eller försummelse av denne.

Icke-sjöfartsolycka: passageraren har rätt till ersättning från transportören eller från transportörens försäkringsbolag på upp till 400 000 särskilda dragningsrätter, om passageraren kan bevisa att olyckan berodde på fel eller försummelse från transportören.


Rätt till ersättning för förlust av eller skada på handresgods 

Sjöfartsolycka: passageraren har rätt till ersättning från transportören på upp till 2 250 särskilda dragningsrätter, om transportören inte kan bevisa att olyckan uppkom utan fel eller försummelse av denne.

Icke-sjöfartsolycka: passageraren har rätt till kompensation från transportören på upp till 2 250 särskilda dragningsrätter, om passageraren kan bevisa att olyckan berodde på fel eller försummelse från transportören.


Rätt till ersättning för förlust av eller skada på annat resgods än handresgods

Passageraren har rätt till ersättning från transportören på upp till 12 700 särskilda dragningsrätter (fordon, inbegripet resgods i eller på fordonet) eller upp till 3 375 särskilda dragningsrätter (annat resgods), om transportören inte kan bevisa att olyckan uppkom utan fel eller försummelse av denne.


Rätt till ersättning för förlust av eller skada på värdesaker

Passageraren har rätt till ersättning från transportören på upp till 3 375 särskilda dragningsrätter för förlust av eller skada på pengar, värdepapper, guld, silver, juveler, smycken, konstföremål eller andra värdesaker endast om sådana värdesaker har deponerats hos transportören med uttrycklig överenskommelse om att de ska förvaras under säkerhet.


Rätt för en passagerare med nedsatt rörlighet till ersättning för förlust av eller skada på rörelsehjälpmedel eller annan specifik utrustning 

Sjöfartsolycka: passageraren har rätt till ersättning från transportören motsvarande återanskaffningsvärdet av utrustningen i fråga, eller reparationskostnaden, om transportören inte kan bevisa att olyckan uppkom utan fel eller försummelse av denne.

Icke-sjöfartsolycka: passageraren har rätt till ersättning från transportören motsvarande återanskaffningsvärdet av utrustningen i fråga, eller reparationskostnaden, om passageraren kan bevisa att olyckan berodde på fel eller försummelse från transportören.


Rätt till förskottsbetalning i händelse av sjöfartsolycka

Vid dödsfall eller personskada, har passageraren eller den skadeståndsberättigande rätt till en förskottsutbetalning som täcker omedelbara ekonomiska behov. Betalningen ska beräknas på basis av den uppkomna skadan, göras inom 15 dagar och vara minst 21 000 euro vid dödsfall.


FÖRFARANDE OCH ÖVRIGA FRÅGOR


Skriftlig underrättelse

Vid skada på handresgods eller annat resgods, måste passageraren inom rimlig tid5 skriftligen underrätta transportören. Om detta inte sker, mister passageraren sin rätt till ersättning.


Tidsgränser för utövande av passagerares rättigheter

Generellt sett måste skadeståndsfordringar inför en behörig domstol lämnas in inom två år. När preskriptionstiden ska börja räknas kan skilja sig åt beroende på förlustens art.


Undantag i fråga om skadeståndsansvar

Transportörens skadeståndsansvar kan minskas om transportören visar att en passagerares död eller personskada eller förlust av eller skada på dennes resgods förorsakades av passageraren själv eller att denne medverkade till det.

Begränsningarna av de olika ersättningsbeloppen gäller inte om det kan visas att skadan orsakades av handlingar från transportören, eller den utförande transportörens medhjälpare eller andra som de anlitat för befordran, med avsikt att orsaka skada eller med insikt att sådan skada sannolikt skulle uppkomma.


---

1) Sammanfattningen utarbetad i enlighet med artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 (EUT L 131, 28.5.2009, s. 24) om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss.

2) Denna förordning ska tillämpas av EES-staterna i enlighet med gemensamma EES-kommitténs beslut nr 17/2011 (EUT L 171, 30.6.2011, s. 15) efter relevant anmälan till berörda EES-stater.

3) I denna förordning tolkas "sjöfartsolyckor" bland annat som följande: förlisning, kantring, sammanstötning eller strandning, explosion eller brand i fartyget eller fel i fartyget. Alla andra olyckor under befordran anses vara "icke-sjöfartsolyckor" när det gäller den här sammanfattningen.

4) Skada eller förlust som resultat av en olycka beräknas på grundval av "beräkningsenheter" som är "särskilda dragningsrätter" för medlemsstater som är parter i IMF, vilket alla EU-medlemsstater är. Information om och omräkningskurser för särskilda dragningsrätter finns på följande webbplats: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm. Den 26 november 2012 var omräkningskursen följande: 1 särskild dragningsrätt = 1,18 euro.

5) I fråga om uppenbar skada, måste skriftlig underrättelse ske före eller vid ilandstigningen i fråga om handresgods och före eller vid utlämnandet i fråga om annat resgods. I fråga om icke-uppenbar skada på eller förlust av resgods, måste skriftlig underrättelse ske inom 15 dagar från och med ilandstigning eller utlämnande (eller planlagt utlämnande i händelse av förlust). 


​Sammanfattning av bestämmelser om passagerares rättigheter i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss

VILLKOR FÖR EN ICKE-DISKRIMINERANDE TILLGÅNG TILL FÄRJOR FÖR FUNKTIONSHINDRADE PERSONER OCH PERSONER MED NEDSATT RÖRLIGHET SAMT DERAS LEDSAGARE


Gäller från och med 1/1 2015 tills ändringar införts


1. De här villkoren för en icke-diskrimirerande tillgång [vidare kallade „Tillgångsvillkor”] utgör en integrerad del av allmänna villkor för sjötransport av passagerare och deras bagage [vidare kallade „Villkor”] och avtal som ingåtts under tillgångsvillkorens giltighetsperiod.


2. För begrepp som används i tillgångsvillkoren gäller den tolkning som de fått i villkoren.


3. Tillgångsvillkoren upprättas i syfte att genomföra bestämmelserna i Europaparlamentets och (EU-) rådets förordning nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om rättigheter för passagerare som reser till sjöss och på inre vattenvägar samt utgör en ändring av (EG:s) förordning nr 2006/2004 (EUT L 2010.334.1 med senare ändringar).


4. Tillgångsvillkoren fastställer regler för tillhandahållande av färjeoperatörens tjänster till funktionshindrade personer och personer med nedsatt rörlighet [vidare kallade „Funktionshindrade personer”].


5. Färjeoperatören tillhandahåller tjänster till funktionshindrade personer enligt de regler som fastställts i Villkoren, med beaktande av nedanstående föreskrifter.


6. Färjeoperatören vägrar inte en funktionshindrad person bokning eller transport på grund av denna persons hälsosituation. Färjeoperatören förbehåller sig dock rätten till att vägra en funktionshindrad person bokning eller transport endast i fall fartygets konstruktion eller hamnens infrastruktur och utrustning gör det omöjligt för funktionshindrade personer att stiga ombord eller stiga av eller om transport av funktionshindrade personer inte kan genomföras på ett säkert sätt.


7. Funktionshindrade personer kan göra bokningar personligen i färjeoperatörens kontor, hos en försäljare eller via telefon.


8. Färjeoperatörens anställd som tar emot bokningen registrerar all nödvändig information rörande vilken typ av hjälp personen i fråga behöver genom att fylla i lämpligt formulär. Om det inte är möjligt att få relevant information från den funktionshindrade personen vidtar färjeoperatören åtgärder för att erhålla sådan information från den funktionshindrade personens ledsagare.


9. Den funktionshindrade personen eller dennes ledsagare är skyldig att informera färjeoperatören om den berörda personens hälsosituation samt om dennes särskilda behov i samband med tillhandahållande av tjänster på ett sätt som anges i villkoren. Den funktionshindrade personen eller dennes ledsagare är i synnerhet skyldig att ge färjeoperatören den ovannämnda informationen minst 48 timmar före resan.


10. I fall den nödvändiga informationen inte tillhandahålls i enlighet med föreskrifterna ovan vidtar färjeoperatören alla rimliga ansträngningar för att hjälpa den funktionshindrade personen med ombordstigning, avstigning samt under resan.


11. Om den funktionshindrade personen kommer till färjeterminalen med egen bil är han/hon skyldig att informera om detta i kassan vid biljettinköp/utbyte av biljettkupong. Färjeoperatören garanterar funktionshindrade personer parkering av bilen ombord på ett ställe som tillgodoser deras behov.


12. Om en funktionshindrad person stiger ombord till fots garanterar färjeoperatören honom/henne hjälp med att komma fram till ingången, transportera bagage och utrustning för funktionshindrade, stiga ombord och komma fram till hytten.


13. Om den funktionshindrade personen åtföljs av en assistanshund debiteras ingen avgift för transport av hunden. Assistanshunden placeras i hytten tillsammans med passageraren.


14. Färjeoperatören garanterar den funktionshindrade personen all nödvändig hjälp med ombordstigning, avstigning samt under hela färjeresan. Detaljer beträffande omfattningen av den hjälp färjeoperatören erbjuder funktionshindrade personer regleras i kvalitetsnormerna för hjälp till funktionshindrade personer och personer med nedsatt rörlighet som utfärdats av färjeoperatören.


VILLKOR FÖR EN ICKE-DISKRIMINERANDE TILLGÅNG TILL FÄRJOR FÖR FUNKTIONSHINDRADE PERSONER

KVALITETSNORMER FÖR HJÄLP TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER OCH PERSONER MED NEDSATT RÖRLIGHET


Gäller från och med 1 juni 2016 tills ändringar införts


1. Tillämpningsområde. Allmänna bestämmelser.

1.1. De här kvalitetsnormerna för hjälp till funktionshindrade personer och personer med nedsatt rörlighet [vidare kallade „Normerna”] utgör en integrerad del av allmänna villkor för sjötransport av passagerare och deras bagage [vidare kallade „Villkor”], och avtal som ingåtts under normernas giltighetsperiod.

1.2. För begrepp som används i normerna gäller den tolkning som de fått i villkoren. 1.3. Normerna upprättas i syfte att genomföra bestämmelserna i Europaparlamentets och (EU-) rådets förordning nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om rättigheter för passagerare som reser till sjöss och på inre vattenvägar samt utgör en ändring av (EU:s) förordning nr 2006/2004 (EUT L 2010.334.1 med senare ändringar).

1.4. Normerna definierar den minimala omfattningen för den hjälp färjeoperatören ger funktionshindrade personer samt personer med nedsatt rörlighet [vidare kallade „Funktionshindrade personer”] ombord under resan samt vid ombordstigning och avstigning.

1.5. Färjeoperatören tillhandahåller tjänster till funktionshindrade personer enligt de regler som fastställts i Villkoren, med beaktande av nedanstående bestämmelser.

1.6. Den funktionshindrade personen eller den person som gör bokningen i dennes namn informerar färjeoperatören om den berörda personens hälsosituation och särskilda behov i samband med tillhandahållande av tjänster på ett sätt som anges i villkoren. Den funktionshindrade personen eller den person som gör bokningen i dennes namn är i synnerhet skyldig att ge färjeoperatören den ovannämnda informationen minst 48 timmar före resan.

1.7. Färjeoperatören tillåter inte diskriminering av funktionshindrade personer under resan.

1.8. Färjeoperatören debiterar den funktionshindrade personen inte några extra avgifter för den tillhandahållna hjälpen. 


2. Hjälp med ombordstigning och avstigning

2.1. Funktionshindrade personer informerar färjeoperatören i biljettkassan om sin ankomst till färjeterminalen.

2.2. Om en funktionshindrad person stiger ombord till fots garanterar färjeoperatören att någon från färjans besättningspersonal hjälper honom/henne med att komma fram till ingången, transportera bagage och utrustning för funktionshindrade, stiga ombord och komma fram till hytten. På samma sätt hjälper färjans personal den funktionshindrade personen att stiga av från färjan.

2.3. Om en funktionshindrad person kommer till färjan med egen bil informerar han/hon om detta i den lämpliga kassan vid biljettinköp/utbyte av biljettkupong.

2.4. Efter att färjeoperatören har fått den information som nämns i det föregående stycket parkeras den funktionshindrade personens bil ombord på ett ställe som motsvarar hans/hennes behov, i synnerhet med avseende på avstånd från hissen och restid. När bilen har tagits ombord vidtar färjepersonalen de nödvändiga hjälpåtgärder som avtalats med den funktionshindrade personen vad gäller transport av bagage, förflyttning till hissen, receptionen, hytten osv.

2.5. Färjepersonalens hjälp som nämnts i föreskrifterna ovan omfattar inte lyftning och bärande av funktionshindrade personer.

2.6. Vid ombordstigning och avstigning från färjan har funktionshindrade personer garanterad tillgång till utrustning som de behöver för att förflytta sig, bl a hissar, rullstolar eller rulltrappor.

2.7. I fall den nödvändiga utrustningen går sönder eller förlorad möjliggör färjeoperatören den funktionshindrade personen användning av alternativ utrustning. 2.8. I fall en funktionshindrad person får hjälp av sin ledsagare vid ombordstigning och avstigning möjliggör färjepersonalen ledsagaren att stiga ombord och ge den funktionshindrade personen det stöd han/hon behöver.

2.9. Nödvändig information för funktionshindrade personer beträffande ombordstigning och avstigning från färjan publiceras på färjeoperatörens webbplats samt i form av en annons i hamnterminalens kassa. All nödvändig information ges även muntligen av färjans besättningspersonal. 


3. Assistans ombord.

3.1. Under resan tillhandahåller färjans personal den funktionshindrade personen all nödvändig hjälp, särskilt med att förflytta sig till/från hytten samt (om så önskas) inom passagerarutrymmet (toaletter, restauranger, cafeterier, butiker, casinon, barer osv.) 3.2. Samtliga service- och försäljningsställen inklusive restauranger samt andra tjänster som erbjuds ombord är tillgängliga för funktionshindrade personer.

3.3. Färjeoperatören garanterar funktionshindrade personer hytter anpassade till deras behov, med förbehåll för eventuella tillgänglighetsbegränsningar. Hytter avsedda för funktionshindrade personer är placerade så nära hissar och receptionen som möjligt samt utrustade med lämplig signalering för funktionshindrade personer. 3.4. Om en funktionshindrad person har en ledsagare som hjälper honom/henne under resan garanterar färjeoperatören att de placeras i samma hytt eller i hytter som ligger så nära varandra som möjligt.

3.5. Alla väsentliga uppgifter beträffande reserutten finns tillgängliga i hamnterminalens biljettkassa samt i färjans reception. All väsentlig information ges även muntligen av färjans besättningspersonal.

3.6. Om en funktionshindrad peson önskar sig kan bagaget förvaras i det avsedda bagageutrymmet.

3.7. Färjeoperatören tillåter transport av medicinsk utrustning och utrustning som behövs för att en funktionshindrad person ska kunna förflytta sig. Färjeoperatörens personal hjälper även funktionshindrade passagerare med lagring och användning av utrustning som de behöver för att förflytta sig, inklusive rullstolar med eldrift.

3.8. Om en funktionshindrad person åtföljs av en assistanshund debiteras ingen avgift för hundens placering i passagerarhytten tillsammans med den funktionshindrade personen. Färjeoperatören garanterar öppna ställen ombord dit man kan gå ut med hunden. Vid behov ger färjans personal den funktionshindrade personen den hjälp som behövs för att ta hand om hunden.

3.9. I nödsituation eller vid behov av evakuering hjälper besättningspersonalen i första hand funktionshindrade personer. De får hjälp med att ta på sig en flytväst samt under hela evakueringen.


4. Standarder för hjälp till funktionshindrade personer

4.1. Normerna definierar den minimala omfattningen för den hjälp färjeoperatören åtar sig att ge funktionshindrade personer. Färjeoperatören vidtar ständiga åtgärder för att höja kvaliteten på hjälpen i fråga.

4.2. Färjeoperatören genomför regelbundna bedömningar av kvaliteten på den hjälp som tillhandahålls funktionshindrade personer för att övervaka efterlevnaden av standarderna samt kontinuerligt förbättra servicenivån. Bedömningarna baserar sig i synnerhet på:

1) ett register över service till funktionshindrade passagerare;

2) ett register över erhållna klagomål på service till funktionshindrade passagerare;

3) ständig kontakt med institutioner som arbetar med frågor rörande funktionshindrade personer;

4) undersökning av kundnöjdhet via enkäter;

4.3. För att säkerställa bästa möjliga service och hjälp till funktionshindrade personer anordnar färjeoperatören fortbildningskurser för sina anställda beträffande hur man tillgodoser behoven hos personer med olika typer av funktionsnedsättningar eller rörelsebegränsningar, hur viktigt det är att vara medveten om funktionshinder samt säkerställa likabehandling av funktionshindrade personer. De ovannämnda fortbildningskurserna omfattar samtliga anställda som har kontakt med passagerare vid bokning och biljettförsäljning samt all färjepersonal.

4.4. Eventuella synpunkter och klagomål rörande de tjänster som tillhandahålls, inklusive hjälp till funktionshindrade personer bör riktas till färjeoperatörens e-postadress: promy@unityline.pl.

4.5. Om en funktionshindrad person är övertygad om att det i samband med tillhandahållande av färjeoperatörens tjänster har skett en överträdelse av lagen, särskilt förordning nr 1177/2010, bör han eller hon rikta klagomålet till behöriga myndigheter, dvs. Havsmyndigheten [Urząd Morski] i Szczecin eller Konsumentverket i Karlstad (beroende på i vilket land avresehamnen ligger).


KVALITETSNORMER FÖR HJÄLP TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER

SÄRSKILDA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR


Med paketresa avses ett arrangemang som består av färjetransport, inkvartering och/eller annan typ av turisttjänst och som varar mer än 24 timmar. Inkvartering som t ex hotellövernattning måste ske i direkt anslutning till färjeresan.


För paketresan gäller att samtliga priser är per person i SEK och exklusive bränsle- och/eller miljötillägg, vilka kan tillkomma. I förekommande fall kan även miljöavgifter och turistskatt tillkomma (se ”I Polen” här nedan). För barn gäller särskild tariff, liksom för extrabädd, och lyxhytt. Priser lämnas på begäran. Publicerade priser på paketresor avser ankomstdagen till hotellet.


Det avtalade priset för en paketresa får höjas om prishöjningen är en följd av ändrade bränsle- och/eller miljötillägg, miljöavgifter och lokala turistskatter (se ”I Polen” här nedan) och andra skatter eller avgifter, som påverkar paketresan samt av ändrade växelkurser.  Resenären skall ha informerats om prishöjningen senast 20 dagar före avresedagen.


Inträffar ändringar av sådana priser, skatter, avgifter eller växelkurser före avresedagen och som leder till minskade kostnader för Unity Line Filial, har resenären rätt till en prissänkning.

  

Det avtalade priset för paketresan får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.


Unity Line Ltd Filial Sverige (nedan ”Unity Line Filial” kallad) reserverar sig för tryckfel och tekniska problem som ligger utanför Unity Line Filials kontroll.


Bokning

Bokningen är bindande så snart Unity Line Filial eller dess återförsäljare har bekräftat muntligt eller skriftligt till resenären. Resenären ansvarar för att förse Unity Line Filial eller återförsäljaren med korrekta person- och nämnda kontaktuppgifter. Personer med funktionshinder och äldre som har särskilda behov beträffande transporter, resmål och inkvartering skall framföra sina önskemål till Unity Line Filial senast 48 timmar före resan.


Bekräftelse

Bekräftelse skickas företrädesvis per e-post, vid särskilda fall per post. Resenären har en skyldighet att kontrollera att bekräftelsen överensstämmer med bokningen. Unity Line Filial reserverar sig för tekniska problem och prisfel som ligger utanför Unity Line Filial kontroll och förbehåller sig rätten att kontakta resenären med eventuella förändringar av gjord bokning, varvid resenären skall informeras om rätten att frånträda resan i enligheten med Paketreselagens 3 kap, 5 §.


Betalning, hotell-, golf-, Spa- och hälsopaket, individuella resenärer

Resan skall betalas senast 30 dagar* före avresan till bankgiro: 5048-4310 eller Swish: 123 634 7124. Uppge bokningsnummer som referens. Om bokning sker senare än 30 dagar före avresa skall den totala summan betalas omgående. Om betalningen inte är oss tillhanda senast på förfallodagen, betraktas bokningen som avbokad.


*Paketresor till Hamilton i Świnoujście måste betalas senast 67 dagar före avresan. Om bokning sker senare än 67 dagar före avresa skall den totala summan betalas omgående. Om betalningen inte är oss tillhanda senast på förfallodagen, betraktas bokningen som avbokad.


Avbeställningsregler, hotell-, Spa- och må bra-paket, individuella resenärer 1-9 personer

Hotel Amber Baltic, Aurora, Cesarskie Ogrody, Dana, Villa Herkules, Marina, New Skanpol, Novotel, Ottaviano, Radisson Blu, Trzy Wyspy: senast 5 dagar före avresa – ingen kostnad, senare än 4 dagar – betalar resenären 100% av totala kostnaden.


Hotel Bel Mare Resort, Hampton by Hilton, Leda: senast 16 dagar före avresa – ingen kostnad, senare än 15 dagar – betalar resenären 100% av totala kostnaden.


Hotel Atol, Golden Tulip, Trofana, Willa Park: senast 31 dagar före avresa – ingen kostnad, senare än 30 dagar – betalar resenären 100% av totala kostnaden.


Hotel Hamilton: senast 67 dagar före avresa – ingen kostnad, 66-30 dagar före avresa 25% av totala kostnaden, 29-14 dagar före avresa 60% av totala kostnaden, 13-7 dagar före avresa 80% av totala kostnaden, senare är 4 dagar – betalar resenären 100% av totala kostnaden.

 

Avbeställningsregler golfpaket

Hotel Amber Baltic, Marina, Radisson Blu Szczecin: 6 -  3 dagar före avresa – betalar resenären 50% av totala kostnaden. Mindre än 2 dagar före avresa – betalar resenären 100% av totala kostnaden.

Modry Las Golf Club: 14 - 7 dagar före avresa – betalar resenären 50% av totala kostnaden. Mindre än 7 dagar före avresa – betalar resenären 100% av totala kostnaden.


Med ”totala kostnaden” avses här avbeställningskostnad.

Eventuella kostnadsbesparingar för Unity Line Filial och intäkter för densamma från ett alternativt utnyttjande av resetjänsterna kan komma påverka ovan nämnda avbeställningskostnader.


Resenären kan avbeställa sin resa muntligen eller skriftligen till Unity Line Filial på tel 0411-55 69 78 eller e-post: groups@unityline.se. Notera att avbokningen inte är giltig förrän resenären erhållit en muntlig eller skriftlig bekräftelse från Unity Line Filial. Vid avbeställning gäller avbeställningskostnader enligt ovan. Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Resenären bör undersöka om skyddet ingår i sin hemförsäkring.


Skräddarsydda paketresor för grupper, min 10 personer

Dessa gruppresor kan vara föremål för andra villkor, till exempel beträffande betalning- och avbeställningsregler som skiljer sig från dem som anges här.  


Resenären kan avbeställa sin resa skriftligen till Unity Line Filial, e-post: groups@unityline.se. Notera att avbokningen inte är giltig förrän resenären erhållit en skriftlig bekräftelse från Unity Line Filial. Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Resenären bör undersöka om skyddet ingår i sin hemförsäkring.


Resenärens ändring av resan

Resenären har rätt att ändra avtalet om Unity Line Filial medger detta.  Ändringar kan medföra tillkommande kostnader för resenären. Ändringar måste göras i god tid före utresa/hemresa, dock senast två vardagar före resans genomförande.


Resenärens rätt att överlåta paketresan

Resenären får, i enlighet med paketreselagen 3 kap, 10 § överlåta paketresan till någon som uppfyller alla villkor för att delta i resan om överlåtaren skriftligen meddelat Unity Line Filial om överlåtelsen senast två vardagar före resans påbörjande.


Unity Line Filial har rätt att ta ut en skälig avgift för överlåtelsen och skall informera resenären om vad kostnaderna består i och hur de har beräknats.


Överlåtaren och förvärvaren (den nye resenären) är solidariskt ansvariga för betalning av överlåtelse-

avgiften och det som återstår att betala för paketresan.


Spa- och hälsopaket

Meddela vid bokningstillfället (Unity Line Filial eller dess återförsäljare) om du har någon viktig information som rör ditt hälsotillstånd eller om du är gravid. Tidschema för behandlingar görs vid ankomsten till hotellet med undantag för paket på Baltica Wellness & Spa i Szczecin där tider för behandlingar bekräftas i förväg.  Föräldrar med barn kan använda faciliteterna i Wellnessavdelningen på Baltica Wellness & Spa under förutsättning att föräldern/vårdnadshavaren undertecknar ett medgivande i receptionen före inträdet till Wellnessavdelningen och att barnet åtföljs under hela vistelsen av föräldern/ vårdnadshavaren.

På de flesta hotell finns det möjlighet att hyra badrock mot en mindre avgift. Inga behandlingar ges på söndagar samt polska nationaldagar.


Golfpaket

Weekendpriser tillämpas för utresa torsdag, fredag och lördag samt dagen före polska helgdagar och på tilläggsnatt när denna infaller på en polsk helgdag. Kontakta Unity Line Filial för information om polska helgdagar och när golfbanorna är stängda för allmänheten i samband med vissa tävlingar. Mer info om polska helgdagar finns även på: http://www.unityline.se/erbjudande/golf-i-polen


Pass, visum och försäkring

Resenären måste inneha pass eller nationellt ID-kort (körkort eller annan typ av ID-kort gäller inte). Resenärer som är utländska medborgare eller som ursprungligen varit utländska medborgare bör undersöka vilka bestämmelser om pass och visum som kan gälla för dem. Resenären ansvarar själv för att iaktta de formaliteter som krävs för resan som t.ex. reseförsäkring. Vi rekommenderar alla att ha någon form av reseförsäkring som skydd mot oförutsedda händelser.Färdhandlingar

Färdhandlingar avhämtas avresedagen: gående i biljettluckan på terminalen och bilburna i check in för fordon vid infarten till färjan.  

Grupper med skräddarsydda paketresor och resande med buss hämtar sina resehandlingar på terminalen.


Incheckning i Ystad och i Świnoujście

Gående passagerare ska vara på färjeterminalen senast 90 minuter före beräknad avgång. Incheckning för gående slutar 15 minuter före beräknad avgång. Fordon måste vara på plats för att köra ombord senast 120 minuter före beräknad avgång. Fordonsincheckning stänger 30 minuter före beräknad avgång, vilket innebär att passagerare med fordon är skyldiga att vara klara för lastning (efter incheckning) 30 min före beräknad avgång. Bokade fordonsresenärer som inte kommer till fordonsincheckningen i tid förlorar sin bokning utan ersättning.


I Polen
På våra hotell i Polen sker incheckning vanligtvis från kl 15.00 ankomstdagen. Miljöavgifter och lokala turist-skatter tas ut på destinationer vid Östersjön, dessa fastställs av lokala myndigheter och betalas av resenären själv direkt till receptionen på hotellet.


Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för det aktuella hotellet, spa-anläggningen eller golfbanan. All skadegörelse orsakad av resenären eller någon i dess sällskap medför ersättningsskyldighet och ska regleras på plats. Beträffande nämnda hotell, spa-anläggning eller golfbana ansvarar Unity Line Filial inte för fel som ligger utanför Unity Line Filials kontroll.


För resa till och från Szczecin finns anslutningsbuss, vilken dock inte ingår i paketarrangemanget. Unity Line Filial och dess återförsäljare kan emellertid hjälpa till med bokning av plats på anslutningsbuss, men för resan med denna ansvarar vare sig Unity Line Filial eller återförsäljare, då den inte ingår i paketarrangemanget. Bokning av anslutningsbuss skall ske samtidigt med bokning av paketarrangemanget. Betalning för resan med anslutningsbuss görs på plats direkt till bussens chaufför. Eventuella reklamationer skall göras omgående såväl direkt till bussens chaufför som skriftligen till bussföretaget Emilbus, ul. Wybrzeże Władysława IV 18A, 72-600 Świnoujście, tel: +48 91 321 31 00 eller +48 601 779 082,
e-post: biuro@emilbus.com.pl

Hotel Leda i Kołobrzeg erbjuder transport med taxi från Świnoujście till hotellet, för taxiresan ansvarar vare sig Unity Line Filial eller dess återförsäljare, då den inte ingår i paketarrangemanget. Bokning av taxin skall ske samtidigt med bokning av paketarrangemanget. Betalning för resan med taxi görs på plats direkt till chauffören och eventuella reklamationer skall göras omgående såväl direkt till chauffören som skriftligen till Hotel Leda, ul. Kasprowicza 23, PL78-100 Kołobrzeg,
tel. +48 94 351 39 00, e-post: recepcja@hotelleda.pl


Resa med bil i Polen

Förutom pass eller nationellt ID-kort måste giltigt svenskt/EU körkort, bilens registreringsbevis och försäkring kunna uppvisas. Alla fordon måste vara försedda med brandsläckare, varningstriangel, förbandslåda och reflexväst. Dubbdäck är inte tillåtna i Polen.


Reklamation

Eventuella klagomål ombord eller på hotellet skall framföras i första hand till respektive receptioner för åtgärder. Skriftlig reklamation skall vara Unity Line Filial tillhanda senast 30 dagar efter resans slut. Reklamationer som ankommer senare än så, beaktas inte.


Tvistlösning

Tvist som inte lösts genom förhandling mellan resenär och Unity Line Filial kan prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, (www. arn.se) eller av allmän domstol.


Övrigt

I övrigt hänvisas till Paketreselagen (SFS 2018:1217) samt rederiets transportbestämmelser som finns tillgänglig på: www.unityline.se. Unity Line Ltd Filial Sverige har ställt resegarantier till Kammarkollegiet enligt resegarantilagen. Resegarantin gäller både för privatpersoner och för företag som köpt paketresor hos oss. Den som enbart köper en reguljär biljett är inte skyddad av resegarantin. Läs mer på Kammarkollegiet eller ring 08-700 08 00.


Kontaktuppgifter:  Unity Line Ltd. Filial Sverige, Bornholmsgatan 8 C, 271 39 Ystad

e-post: groups@unityline.se  tel: 0411-55 69 78, öppettider: helgfri mån-fre 8-16


Om du befinner dig på resmålet och behöver hjälp utanför våra ordinarie öppettider så hittar du nödnumret i bilagan till bokningsbekräftelsen.


NYHETSBREV REGLER OCH VILLKOR


1. På webbplatsen www.unityline.se kan du prenumerera på nyhetsbrevet och få gratis nyhetsbrev via mail, som skickas av Unity Line Limited Filial Sverige, Bornholmsgatan 8C, SE 271-39 Ystad.

2. Inspektör för dataskydd, e-post: iod@unityline.pl

3. Prenumerationen på Nyhetsbrevet kräver att man anges en e-postadress. Epostadressen kommer endast att användas för att skicka ut information som Nyhetsbrevet.

4. Efter att du prenumererat på Nyhetsbrevet får du information om våra bästa erbjudanden, nyheter, kampanjer och tävlingar, dvs. kommersiell information, i den mening som avses i art. 2 i lagen av den 18 juli 2002 om elektronisk tillhandahållande av tjänster.

5. Nyhetsbrev skickas inte oftare än varannan vecka.

6. Om vi har fått ytterligare uppgifter från dig, det vill säga ditt namn och svaret på hur ofta du reser mellan Sverige och Polen, skickas information som är anpassad till ovanstående angivna uppgifter. Du har rätt att invända mot ovanstående profil när som helst, till e-postadressen: iod@unityline.pl

7. ”Du kan när som helst avbryta mottagandet av vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken ”Om du inte vill få nyhetsbrevet längre, klicka på” länken i slutet av varje meddelande som skickas som Nyhetsbrevet."

8. Administratören för dina personuppgifter är Unity Line Limited Sp. z o. o Avdelning i Polen, med huvudkontor vid Pl. Rodła 8 i Szczecin, postnummer: 70-419 (nedan kallad: ”Administratör”) tel: 91/3595695 e-post: unity@unityline.pl

9. Dina personuppgifter behandlas för att skicka ut nyhetsbrev, efter att du prenumererar på nyhetsbrevet, via formuläret som anges på hemsidan.

10. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är art. 6 par. 1 lit. b) Den allmänna förordningen om dataskydd (GDPR - General Data Protection Regulation), det vill säga administratörens genomförande av leveransavtalet som beställts av dig / ditt nyhetsbrev.

11. Unity Line Limited delar eller överför inte dina personuppgifter med andra tredje parter än enheter i samma kapitalgrupp som Unity Line Limited och enheter som behandlar personuppgifter på uppdrag av Unity Line Limited i samband med sina reklam- och marknadsföringstjänster enligt de överlåtna uppgifterna om överlåtelse av uppgifter.

12. Dina personuppgifter kommer att behållas under perioden för leverans av nyhetsbrevet. Vid uppsägning av mottagande av nyhetsbrevet raderas dina personuppgifter omedelbart.

13. Du har rätt att begära:

a) tillgång till dina personuppgifter och rättelse av dessa

b) Att uppgifterna raderas eller begränsa behandling av dessa

c) överföring av personuppgifter till annan dataadministratör, 

d) lämna ett kalgomål till tillsynsmyndigheten: Ordförande för Dataskyddsenheten, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, Polen eller Datainspektionen Box 8114, 104 20 Stockholm. om det anges att uppgifterna behandlas i strid med lagen, 1. Alla frågor och förfrågningar relaterade till behandlingen av data ska skickas till följande adress: iod@unityline.pl

14. Det är nödvändigt att tillhandahålla dina personuppgifter (e-post) för att kontraktsadministratören ska kunna genomföra leveransen av ditt nyhetsbrev (för din tjänst via elektroniska medel) och följden av att du inte ger ovanstående personuppgifter är förmågan att tillhandahålla denna tjänst till dig av administratören. 


​NYHETSBREV REGLER OCH VILLKOR

PROMOTION CAMPAIGN TERMS AND CONDITIONS
“Travel with Unity Line and win great prizes! 2018 Edition”


1. GENERAL PROVISIONS
1.1 This document is hereafter referred to as the “Terms and Conditions”.
1.2 This promotion campaign is carried out based on the provisions of these Terms and Conditions (and is hereinafter referred to as the “Promotion Campaign”) and aims at promoting the Organizer’s activity and services, as well as services provided by the Organizer for the Participants, and is organized under a fanciful title: “Travel with Unity Line and win great prizes! 2018 Edition”.
1.3 The Organizer of this Promotion Campaign is: UNITY LINE LIMITED with its seat in Limassol (The Republic of Cyprus), address: 17, Gr. Xenopoulou Street, 3106 Limassol, the Republic of Cyprus, temporarily registered in the Register of Companies conducted by the Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver of the Republic of Cyprus, temporary certificate number: 378086, acting in Poland via its branch: UNITY LINE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE with its seat in Szczecin, address: Plac Rodła no. 8, 70-419 Szczecin, NIP: 3020001748, REGON: 32145702400000, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register under the KRS number 0000487684, register court: District Court for Szczecin-Centrum in Szczecin (hereinafter referred to as the “Organizer").
1.4 The Promotion Campaign will take place from 1st July 2018 to 31st August 2018, however not longer than to the time when the Organizer gives away all movables defined in point 3 as Prizes and provided for by the Organizer for the Participants of the Promotion Campaign.


2. CONDITIONS OF PARTICIPATING IN THE PROMOTION CAMPAIGN
2.1 The Participants of the Promotion Campaign (hereinafter referred to as the “Participant”) may include only the drivers of lorries with a mass of over 3.5 t constituting the load transported in the period determined in point 1.4 by water, by one of ferries administered by the Organizer based on the tickets issued in cash desks of the Organizer’s cargo (hereinafter referred to as the “Transportation”).
2.2 The Participants of the Promotion Campaign cannot include: the Organizer’s employees or persons in relations under civil law with the Organizer or performing any services on ferries administered by the Organizer, regardless of the relation under civil law from which these services result.
2.3 The condition of participation in the Promotion Campaign is collecting from the Organizer’s cargo cash desk at one of the ferry terminals: in Świnoujście or in Ystad (Sweden) or in Trelleborg (Sweden) a pass allowing the Participant to receive Transportation confirmations from the Organizer’s representatives (hereinafter referred to as the “Pass”) and properly filling in the received Pass.
2.4 While collecting the Pass, the Participant accepts the provisions of these Terms and Conditions without reservations.
2.5 There are only holder’s Pass, which cannot be sold off by the Participant or transferred between the Participants. Passes not bearing the first and last name and also the date of birth of the Participant are invalid.
2.6 Transportation Confirmation in the Promotion Campaign is only valid in the form of a stamp designed by the Organizer and placed by an Organizer’s authorized representative in the proper box of the Pass.
2.7 Transportation Confirmations will be provided only with the receipt of a Transportation ticket at cargo cash desks indicated in point 2.3 above. In case of violating the provisions of point 2.5 or in case of destroying the Pass in a way making it impossible to determine the Participant’s data or authenticity of the Pass, the Organizer’s representatives have a right to refuse to confirm the Transportation.
2.8 If the Participant’s data provided on a Pass does not comply with the data on the Transportation ticket, the Organizer’s representatives have a right to refuse to confirm the Transportation.
2.9 In case of losing or destroying a Pass, no duplicate of the destroyed or lost Pass is issued. In cases presented in the previous sentence, the Organizer will not reconfirm Transportations carried out in the past.
2.10 The Pass is the property of the Organizer.
2.11 If the Organizer’s representatives find that a Pass is modified or a Transportation confirmation is falsified, the organizer has a right to retain such a Pass or a Pass which includes a falsified Transportation Confirmation, as well as to exclude the person whose first and last name can be seen on such a Pass from further participation in the Promotion Campaign.
2.12 The Participant can take part in the Promotion Campaign only once, and can receive only one Prize as determined in point 3 of these Terms and Conditions.


3. PRIZES
3.1 Subject to contrary provisions of these Terms and Conditions, during the Promotion Campaign, after the Participant receives a proper number of Transportation Confirmations on an original Pass and meets the conditions specified in point 3.8 and the remaining requirements resulting from these Terms and Conditions, the Organizer shall transfer to the Participant the ownership of one of movables specified in point 3.3, issued in the order of entering to Participants who meet the conditions specified in these Terms and Conditions. Each movable object determined in point 3.3 is also called a “Prize”, and all movables specified in point 3.3 are also jointly called “Prizes”.
3.2 The value of Prizes or other benefits received by all Promotion Campaign participants cannot exceed PLN 200.00.
3.3 The list of Prizes and the order in which they are awarded:
The order of awarding a Prize Prize Total number of Prizes in the Promotion Campaign
1. tool kit 50 pcs.
2. air rifle 50 pcs.
3. case 50 pcs.
4. t-shirt 100 pcs.
3.4 The Participant’s right to collect the Prize cannot be transferred to any third party.
3.5 The Participant cannot demand having the Prize to which they are entitled exchanged for another Prize or other item of the same type as the Prize, or demand that the Organizer pays the cash equivalent of the Prize or any other service.
3.6 In the duration of the Promotion Campaign, the Organizer has the right to change the items serving as the Prizes or change the number of Prizes intended for the Participants of the Promotion Campaign.
3.7 The Organizer reserves the right to refuse to give a Prize away to a Participant in any of the following cases:
3.7.1 Running out of Prizes or a given type of a Prize provided by the Organizer to the Promotion Campaign Participants;
3.7.2 expiry of the Promotion Campaign period;
3.7.3 the Participant failing to give their consent for having their personal data or other data mentioned in point 3.8.2 or point 3.8.3 processed, or withdrawing, withholding, or limiting a previously given consent;
3.7.4 finding out that the Participant has already received a Prize within the Promotion Campaign;
3.7.5 finding out that the Participant has violated the provisions of these Terms and Conditions;
3.7.6 the Participant turning up to collect the Prize after 31st August 2018.
3.8 The conditions of giving the Prize away to a Participant:
3.8.1 The Participant whose data is permanently disclosed on the Pass in the section determined in point 3.9, provides the Organizer’s representative with an original and fully filled-in Pass which meets all requirements of the Terms and Conditions and features a proper number of Transportation Confirmations provided in a way determined herein, before the deadline specified in point 3.7.6;
3.8.2 Before the Prize is given away, the Participant who solicits the Prize and whose data is permanently disclosed on the Pass, gives their consent in writing to have personal data processed for the purposes related to the Promotion Campaign.
3.8.3 Before the Prize is given away, the Participant who solicits the Prize and whose data is permanently disclosed on the Pass provides information determined by the Organizer or required by law;
3.8.4 Before the Prize is given away, the Participant who solicits the Prize and whose data is
permanently disclosed on the Pass meets other requirements resulting herefrom.
3.9 Prizes will be given away in the Organizer’s office in Świnoujście at ul. Fińska no. 7 (cargo section), after the Participant presents their ID and confirms that their personal data is the same as data permanently disclosed on the Pass.
3.10 The Organizer shall not be liable in any way before the Participants, also for actions or negligence of other persons used by the Organizer in the organization of the Promotion Campaign, and, in particular, for the failure to fulfil liabilities resulting herefrom or for fulfilling them incorrectly. The Organizer also is not liable in any way for any Prize defects.


4. TAX EXEMPTION
The Organizer informs that if the Participant collects the Prize, they should be exempt from personal income tax from based on art. 21 section 1 point 68a of the Personal Income Tax Act of 26 July 1991.


5. PERSONAL DATA
5.1 The Participants’ personal data shall be processed by the Organizer only for ad-hoc purposes, i.e. to carry out the Promotion Campaign (especially to correctly determine the rights to Prizes and to give away the Prizes); this data shall be permanently deleted after the end of the Promotion Campaign or the complaint period mentioned in point 6.3.
5.2 The controller of Participants’ personal data collected in relation to the Promotion Campaign is the Organizer.
5.3 The Organizer will process Participants’ personal data including first and last names and the date of birth.
5.4 The Organizer informs that providing Participants’ personal data is voluntary, though it is required to collect the Prizes, and that the Participants can access their personal data and correct it at any time.


6. FINAL PROVISIONS
6.1 These Terms and Conditions are the only document specifying the conditions of the Promotion Campaign.
6.2 All doubts regarding the Promotion Campaign, the interpretation and the provisions of these Terms and Conditions shall be solved by the Organizer or the Director of the branch of UNITY LINE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE with its seat in Szczecin, address: Plac Rodła no. 8, 70-419 Szczecin, NIP: 3020001748, REGON: 32145702400000, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register under the KRS number 0000487684, register court: District Court for Szczecin-Centrum in Szczecin.
6.3 Participant’s complaints regarding the Promotion Campaign or Prizes shall be accepted exclusively until 31st August 2018. A Participant can successfully file a complaint on condition that they prepare their complaint in writing and personally file or deliver the complaint via public mail operator at: UNITY LINE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE Plac Rodła no. 8, 70-419 Szczecin. Complaints in matters specified in the previous sentence can also be sent at: karnet@unityline.pl on the condition they are delivered within 7 (seven) days from sending them by e-mail as an appropriate message printed and signed by the Participant at: UNITY LINE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE with its seat in Szczecin, address: Plac Rodła no. 8, 70-419 Szczecin.
6.4 Whether the deadline specified in point 6.3 of the Terms and Conditions is met depends on the date of sending the complaint.
6.5. The Participant filing the complaint shall be obliged to provide a brief description of the subject of the complaint and accusations, as well as address data of the person filing the complaint, and especially data allowing to address the complaint.
6.6 Correctly filed Participants’ complaints shall be considered within 30 (thirty) business days from the date of delivering the Participant’s letter with the complaint or a printed version of the e-mail message with the complaint signed by the Participant to the address specified in point 6.3.
6.7 All disputes arising from these Terms and Conditions, their interpretation, Promotion Campaign, Prizes, Participants’ rights, or any other matters resulting from the Promotion Campaign shall be resolved by the Director of the Branch of UNITY LINE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE, with its seat in Szczecin, address: Plac Rodła no. 8, 70-419 Szczecin, NIP: 3020001748, REGON: 32145702400000, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register under the KRS number 0000487684, register court: District Court for Szczecin-Centrum in Szczecin. All decisions of the person determined in the previous sentence related to matters specified above or the complaint filed by the Participant are final and binding.
6.8 The Organizer is authorized to change the provisions of these Terms and Conditions at any time, especially regarding the deadlines and Prizes. Changed Terms and Conditions shall come into force at the time the changes or the new version of Terms and Conditions are posted at: www.unityline.se.
6.9 The Organizer is authorized to cancel or shorten the duration of the Promotion Campaign at any time, without stating their reasons. The Organizer’s decision regarding the actions mentioned in the previous sentence comes into force at the time it is posted at: www.unityline.se.
6.10 The only version of these Terms and Conditions binding the Organizer is the updated version of these Terms and Conditions posted at: www.unityline.se.


Promotion Campaign Terms and Conditions “Travel with Unity Line and win great prizes! 2018 Edition”

Zadzwoń i zarezerwuj

Rezerwacja i informacja:

Bilety promowe: +46 411 55 69 00

Cargo: +46 411 55 69 65